Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Hữu Nghị

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2654 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT

Ký hiệu

Ý Nghĩa

1

BD

2

CNV

3

CP

Chi phí

4

Cty

Công ty

5

ĐH

Đại học

6

Đvt

Đơn vị tính

7

GTGT

8

LĐ

9

MST

Mã số thuế

10

NNT

Người nộp thuế

11

NSNN

12

NXB

Bột đá
Công nhân viên

Giá trị gia tăng
Lao động

Ngân sách nhà nước
Nhà xuất bản

13

TK

Tài khoản

14

TNBQ/LĐ

15

TSCĐ

Tài sản cố định

16

VND

Việt Nam đồng

Thu nhập bình quân trên lao động

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Tình hình lao động của công ty cổ phần sản xuất thương mại
Hữu Nghị
Bảng 2.2 Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty
Bảng 2.3 Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 03 năm
(2010- 2012)
Biểu 2.15 Tờ khai thuế GTGT.

DANH MỤC SƠ ĐÔ

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty CP sản xuất thương mại Hữu
Nghị
Sơ đồ 2.2 Quy trình sản xuất sản phẩm que hàn
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy

DANH MỤC GIAO DIÊN

Giao diện 2.1: Giao diện chính phần mềm kế toán Smartsoft
Giao diện 2.2: vị trí phân hệ nhập mua hàng
Giao diện 2.3: Phân hệ Nhập mua hàng
Giao diện 2.4: sổ cái tài khoản 1331- trang đầu
Giao diện 2.5: sổ cái tài khoản 1331- trang phát sinh nghiệp vụ trong ví dụ 1
Giao diện 2.6: sổ cái tài khoản 1331- trang chứa bút toán khấu trừ thuế

Giao diện 2.7: Vị trí phân hệ hóa đơn bán hàng
Giao diện 2.8: Phân hệ hóa đơn bán hàng
Giao diện2.9: Sổ cái tài khoản 3331
Giao diện 2.10: vị trí của phân hệ tổng hợp
Giao diện 2.11: bút toán khấu trừ thuế
Giao diện 2.12: sổ cái tài khoản 3331- trang chứa bút toán khấu trừ thuế
Giao diện 2.13: Sổ nhật ký chung
Giao diện 2.14: sổ nhật ký chung- bút toán khấu trừ thuế cuối tháng
Giao diện 2.15: Đăng nhập hệ thống HTKKv3.1.6
Giao diện 2.16: Khai báo thông tin về doanh nghiệp/Người nộp thuế
Giao diện 2.17 “Chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu
trừ”
Giao diện 2.18 “Chọn kỳ tính thuế”
Giao diện 2.19 “Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT trước khi kê khai và
các phụ lục kèm theo đã chọn”
Giao diện 2.20 ‘Bảng kê hóa đơn, chứng từ hang hóa, dịch vụ bán ra
Giao diện 2.21 ‘Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào’
Giao diện 2.22 ‘Tờ khai thuế GTGT tháng 6 của công ty cổ phần sản xuất
thương mại Hữu Nghị’
Giao diện 2.23 “Tệp .xls chứa tờ khai thuế GTGT – 01/GTGT và các phụ
lục kèm theo”

Giao diện 2.24 Kế toán kê thuế GTGt không theo trình tự thời gian

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong lịch sử thì sự xuất hiện của Nhà nước kéo theo sau nó là phải có vật
chất đảm bảo cho nó tồn...

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
STT Ký hiệu Ý Nghĩa
1  
 
 
 
!"
#  $%
& '('( ')%*+
,  *-
. /( 01234
56 ( 7834
55 / 1"97:"
5 ; 9<3=>?
Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Hữu Nghị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Hữu Nghị - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Hữu Nghị 9 10 592