Ktl-icon-tai-lieu

KẾT CẤU CỦA TẬP TÌNH HUỐNG TÔT NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KẾT CẤU CỦA TẬP TÌNH HUỐNG TÔT NGHIỆP
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Bìa bóng ở ngoài
2. Bìa chính (giấy cứng)
3. Bìa phụ (giấy A4)
4. Phụ lục
5. Nội dung tiểu luận (từ mở bài đến kết luận)
6. Danh mục tài liệu tham khảo
7. Bìa cuối cùng (giấy cứng)
8. Bìa bóng ở ngoài cùng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

------***------

TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG
Đề tài: "XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VI
PHẠM CÁC QUY ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC Ở UBND THỊ TRẤN C, HUYỆN P T, TỈNH LAI CHÂU"

Họ và tên: Lê Thế Đại
Đơn vị công tác: Khoa Dân Vận
Lớp: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K22

Lai Châu, 10/2014

PHỤ LỤC
NỘI DUNG

Trang

Lời mở đầu

1

I. Mô tả tình huống

3

II. Phân tích nguyên nhân và hậu quả

6

III. Xác định mục tiêu xử lý tình huống

9

IV. Xây dựng, phân tích, lựa chọn phương án giải quyết

10

V. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn

13

VI. Kiến nghị, đề xuất

14

Kết luận

16

LỜI MỞ ĐẦU

Như chúng ta đã biết, hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang tập trung mọi
nguồn lực để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp
cận nền kinh tế tri thức và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, giáo dục và
đào tạo, khoa học công nghệ được xác định là "quốc sách hàng đầu" của Đảng,
Nhà nước và nhân dân ta hiện nay.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định: " Đẩy nhanh
tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao
hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng
kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân
dân. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, tạo
nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện
đại vào năm 2020. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".
Để phấn đấu đạt được các mục tiêu mà Đại hội X của Đảng đề ra, thì việc nâng
cao chất lượng giảng dạy, học tập để xây dựng nguồn lực lao động, nguồn lực
con người có tính quyết định. Để xây dựng nguồn lực con người phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thì Giáo dục - Đào tạo vừa là điểm xuất
phát, vừa có vai trò quyết định. Điều này đã được Đảng ta khẳng định tại Nghị
quyết Trung ương 2 khoá VIII : “Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá
thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con
người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững ".
Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng về chiến lược phát triển...
KẾT CẤU CỦA TẬP TÌNH HUỐNG TÔT NGHIỆP
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Bìa bóng ở ngoài
2. Bìa chính (giấy cứng)
3. Bìa phụ (giấy A4)
4. Phụ lục
5. Nội dung tiểu luận (từ mở bài đến kết luận)
6. Danh mục tài liệu tham khảo
7. Bìa cuối cùng (giấy cứng)
8. Bìa bóng ở ngoài cùng
KẾT CẤU CỦA TẬP TÌNH HUỐNG TÔT NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT CẤU CỦA TẬP TÌNH HUỐNG TÔT NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Người đăng: Bùi Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
KẾT CẤU CỦA TẬP TÌNH HUỐNG TÔT NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 9 10 979