Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 30229 lần   |   Lượt tải: 73 lần
PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM
CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Như chúng ta đã biết, thủ tục hành chính có vai trò hết sức quan trọng trong quản
lý hành chính nhà nước, nó là cơ sở để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân,
đảm bảo cho việc quản lý được thống nhất và đạt hiệu quả cao. Chính vì thể mà việc tìm
hiểu khái niệm và đặc điểm của thủ tục hành là điều rất cần thiết, nhằm giúp chúng ta nắm
bắt được về vấn đề này một cách cụ thể và áp dụng trong những vấn đề thực tiễn một cách
chính xác. Vì vậy, em xin được phân tích đề bài: “Phân tích khái niệm, đặc điểm thủ tục
hành chính”
B. NỘI DUNG
1. Khái niệm thủ tục hành chính
Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng, thủ tục là “cách thức tiến hành một công việc
với nội dung, trình tự nhất định, theo quy định của Nhà nước”. Theo đó, hoạt động quản
lý nhà nước nào cũng đều được tiến hành theo những thủ tục nhất định. Tương ứng với ba
lĩnh vực hoạt động của nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp là ba nhóm thủ tục: thủ
tục lập pháp, thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp. Trong đó, khái niệm thủ tục hành chính
có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Nhưng theo tinh thần nội dung các văn kiện của Đảng
và các văn bản pháp luật gần nhất thì “thủ tục hành chính được hiểu là tổng thể những
hành vi pháp lý cần thiết phải thực hiện theo cách thức, trình tự do pháp luật xác định
nhằm tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn hay quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quản lý
hành chính nhà nước”.
Thủ tục hành chính bảo gồm những nội dung cơ bản sau:
- Số lượng các hoạt động cụ thể cần thực hiện để tiến hành những hoạt động quản
lý nhất định;
- Trình tự của các hoạt động cụ thể, mối liên hệ giữa các hoạt động đó;
- Nội dung, mục đích của các hoạt động cụ thể
- Cách thức tieens hành, thời hạn tiến hành các hoạt động cụ thể;
1

Cách hiểu này cho phép đánh giá đúng ý nghĩa, vai trò của thủ tục hành chính
trong quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho việc tìm hiểu nhu cầu, định ra phương hướng,
biện pháp thích hợp để cải cách thủ tục hành chính nhằm xây dựng nền hành chính hiện
đại đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện hiện nay. Vì vậy có thể nói đây là
cách hiểu đầy đủ nhất về thủ tục hành chính.
2. Đặc điểm của thủ tục hành chính
Măc dù có nhiều thủ tục hành chính khác nhau nhưng do tính thống nhất của quản
lý hành chính nhà nước nên các thủ tục hành chính có một số đặc điểm sau đây:
Thứ nhất, thủ tục hành chính được xác định bởi các quy phạm pháp luật hành
chính. Quy phạm pháp luật hành chính bao gồm quy phạm nội dung và quy phạm ...
PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM
CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Như chúng ta đã biết, thủ tục hành chính vai trò hết sức quan trọng trong quản
hành chính nhà nước, sở để thực hiện c quyền nghĩa vụ của công dân,
đảm bảo cho việc quản được thống nhất đạt hiệu quả cao. Chính thể việc tìm
hiểu khái niệm và đặc điểm của thủ tục hành là điều rất cần thiết, nhằm giúp chúng ta nắm
bắt được về vấn đề này một cách cụ thể và áp dụng trong những vấn đề thực tiễn một cách
chính c. vậy, em xin được phân tích đề bài: “Phân ch khái niệm, đặc điểm thủ tục
hành chính”
B. NỘI DUNG
1. Khái niệm thủ tục hành chính
Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng, thủ tục “cách thức tiến hành một công việc
với nội dung, trình tự nhất định, theo quy định của Nhà nước”. Theo đó, hoạt động quản
lý nhà nước nào cũng đều được tiến hành theo những thủ tục nhất định. Tương ứng với ba
lĩnh vực hoạt động của nhà ớc: lập pháp, hành pháp, pháp ba nhóm thủ tục: thủ
tục lập pháp, thủ tục hành chính, thủ tục pháp. Trong đó, khái niệm thủ tục hành chính
rất nhiều ch hiểu khác nhau. Nhưng theo tinh thần nội dung các văn kiện của Đảng
các văn bản pháp luật gần nhất t thủ tục nh chính được hiểu tổng thể những
hành vi pháp cần thiết phải thực hiện theo cách thức, trình tự do pháp luật c định
nhằm tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn hay quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quản
hành chính nhà nước”.
Thủ tục hành chính bảo gồm những nội dung cơ bản sau:
- Slượng các hoạt động cụ thể cần thực hiện để tiến hành những hoạt động quản
lý nhất định;
- Trình tự của các hoạt động cụ thể, mối liên hệ giữa các hoạt động đó;
- Nội dung, mục đích của các hoạt động cụ thể
- Cách thức tieens hành, thời hạn tiến hành các hoạt động cụ thể;
1
KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 10 953