Ktl-icon-tai-lieu

KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG BẢO HIỂM Y TẾ

Được đăng lên bởi Tranthi Myhuong
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2070 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

LÃ THÚY HÀ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

2
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------------------------

LÃ THÚY HÀ

ĐỀ TÀI
KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHÁT HIỆN GIAN LẬN
TRONG BẢO HIỂM Y TẾ
CHUYÊN NGÀNH :TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ SỐ:

60.48.15 8

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG

HÀ NỘI, 2012

3
Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương

Phản biện 1: ……………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………..……

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm

...............
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

4

MỞ ĐẦU
Bảo hiểm xã hội trong đó có Bảo hiểm y tế là một
chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với mục tiêu lớn là
an sinh xã hội, đảm bảo sự ổn định xã hội, hỗ trợ chi trả
chi phí khám chữa bệnh hoặc một phần chi phí đó cho
người dân.
Trong chăm sóc sức khỏe y tế hiện nay, lạm dụng
và gian lận y tế ngày một gia tăng đó không chỉ là gánh
nặng cho xã hội, các tổ chức y tế mà cả người dân tham
gia BHYT, những người phải chi trả một phần chi đó. Do
đó phát hiện gian lận y tế bây giờ trở nên càng quan
trọng.
Việc phát hiện gian lận trong y tế nói chung và
trong bảo hiểm y tế nói riêng là chủ đề quan tâm nghiên
cứu và là đòi h ỏi cấp bách hiện nay. Phát hiện gian lận
được hiểu là xác định gian lận một cách nhanh nhất khi nó
xảy ra. Hiện nay không có phương pháp phát hiện gian
lận nào thật sự hoàn hảo bởi vì các kỹ thuật gian lận luôn

5

thay đổi, phát sinh hình thức gian lận mới ngay khi một
phương pháp phát hiện gian lận được biết đến và sử dụng.
Một trong những yêu cầu khai phá dữ liệu được lựa
chọn nhiều nhất là để phát hiện lạm dụng và gian lận trong
nhiều lĩnh v ực khác nhau như tài chính ngân hàng, bảo
hiểm ô tô, viễn thông, chứng khoán và bảo hiểm y tế.
Từ những lý do trên và xu hư ớng tất yếu, Luận văn
chọn đề tài: “Khai phá dữ liệu phát hiện gian lận trong bảo
hiểm y tế”.

Mục tiêu luận văn: Tìm hiểu vấn đề gian lận trong y tế
(bảo hiểm y tế), các loại gian lận, các phương pháp phát
hiện gian lận và đi sâu vào nghiên cứu phương pháp sử
dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu để phát hiện các hành vi
gian lận một cách tự động dựa trên dấu hiệu bất thường
so...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
---------------------------------------
THÚY HÀ
M TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG BẢO HIỂM Y TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG BẢO HIỂM Y TẾ - Người đăng: Tranthi Myhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG BẢO HIỂM Y TẾ 9 10 601