Ktl-icon-tai-lieu

Khai thác đa chiều bài giảng Hán ngữ cổ đại theo hướng Trung Quốc học (trên dữ liệu “Quả nhân chi ư quốc dã” của Mạnh Tử)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 1 (2014) 55-62

THÔNG TIN-BÌNH LUẬN
Khai thác đa chiều bài giảng Hán ngữ cổ đại
theo hướng Trung Quốc học (trên dữ liệu “Quả nhân chi ư
quốc dã” của Mạnh Tử)
Phạm Ngọc Hàm*
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN,
Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận bài ngày 14 tháng 1 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 15 tháng 3 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 24 tháng 3 năm 2014

Tóm tắt: Trong bối cảnh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đang tích cực
chuẩn bị cho việc phát triển ngành học mới - Trung Quốc học và xây dựng chương trình nghiên
cứu về Trung Quốc, việc khai thác bài khóa môn Hán ngữ cổ đại theo hướng đa chiều, kết hợp
ngôn ngữ với nội hàm văn hóa là rất cần thiết, nhằm nâng cao tri thức đất nước học thông qua
phân tích ngôn bản cho sinh viên.
Bài viết trên dữ liệu bài học “Quả nhân chi ư quốc dã” (Tấm lòng của ta với nước) của Mạnh
Tử, bàn về tầm quan trọng và phương pháp khai thác đa chiều đối với ngôn bản, đáp ứng yêu cầu
mới của ngành Trung Quốc học.
Từ khóa: Quả nhân chi ư quốc dã, Hán ngữ cổ đại, Trung Quốc học.

1. Đặt vấn đề*

nghiên cứu về Trung Quốc, việc tận dụng nội
dung bài giảng, khai thác theo hướng đa chiều,
kết hợp ngôn ngữ với nội hàm văn hóa trong
từng tác phẩm ngôn từ là rất cần thiết.

Chương trình Cổ đại Hán ngữ trong hầu hết
các giáo trình hiện hành đều trích các tác phẩm
kinh điển làm bài khóa. Hàm lượng tri thức của
các bài khóa này rất đậm, bao gồm các tri thức
ngôn ngữ, kinh tế, văn hóa xã hội, tư tưởng
truyền thống... Trong bối cảnh trường Đại học
Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tích
cực chuẩn bị cho việc phát triển ngành học mới
- Trung Quốc học và xây dựng chương trình

Trung Quốc học là ngành khoa học nghiên
cứu về Trung Quốc. Ngành khoa học này gồm
rất nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, môi trường... thuộc
Trung Quốc xưa và nay. Vì vậy, với đường
hướng Trung Quốc học, bài giảng cần chú trọng
khâu thông qua ngôn ngữ để khai thác các tri
thức liên quan đến Trung Quốc được chuyển tải
trong từng bài học cụ thể. Những đoạn trích

_______
*

ĐT.: +84-904123803
Email: phamngochamnnvhtq@gmail.com

55

56

P.N. Hàm / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 1 (2014) 55-62

được tuyển chọn làm bài khóa không chỉ chuẩn
mực về mặt ngôn từ mà còn ẩn chứa trong đó tri
thức văn hóa xã hội mà con người đúc kết trên
nhiều lĩnh vực và đến nay, rất nhiều điều vẫn là
chân lí, có gi...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 1 (2014) 55-62
55
THÔNG TIN-BÌNH LUN
Khai thác đa chiu bài ging Hán ng c đại
theo hướng Trung Quc hc (trên d liu “Qu nhân chi ư
quc dã” ca Mnh T)
Phm Ngc Hàm*
Khoa Ngôn ng và Văn hóa Trung Quc, Trưng Đại hc Ngoi ng, ĐHQGHN,
Phm Văn Đồng, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn bài ngày 14 tháng 1 năm 2014
Chnh sa ngày 15 tháng 3 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 24 tháng 3 năm 2014
m tt: Trong bi cnh trưng Đại hc Ngoi ng - Đại hc Quc gia Ni đang ch cc
chun b cho vic phát trin ngành hc mi - Trung Quc hc và xây dng chương trình nghiên
cu v Trung Quc, vic khai thác bài khóa môn n ng c đại theo hướng đa chiu, kết hp
ngôn ng vi ni hàm văn hóa rt cn thiết, nhm ng cao tri thc đất nước hc thông qua
phân tích ngôn bn cho sinh viên.
Bài viết trên d liu bài hc “Qu nhân chi ư quc dã” (Tm lòng ca ta vi nước) ca Mnh
T, bàn v tm quan trng phương pháp khai thác đa chiu đối vi ngôn bn, đáp ng yêu cu
mi ca ngành Trung Quc hc.
T khóa: Qu nhân chi ư quc dã
,
Hán ng c đại, Trung Quc hc.
1. Đặt vn đề
*
Chương trình C đi Hán ng trong hu hết
các giáo trình hin hành đều trích các tác phm
kinh đin làm bài khóa. Hàm lượng tri thc ca
các bài khóa này rt đậm, bao gm các tri thc
ngôn ng, kinh tế, văn hóa xã hi, tư tưng
truyn thng... Trong bi cnh trường Đại hc
Ngoi ng, Đại hc Quc gia Ni đang tích
cc chun b cho vic phát trin ngành hc mi
- Trung Quc hc xây dng chương trình
_______
*
ĐT.: +84-904123803
Email: phamngochamnnvhtq@gmail.com
nghiên cu v Trung Quc, vic tn dng ni
dung i ging, khai thác theo hướng đa chiu,
kết hp ngôn ng vi ni hàm văn a trong
tng tác phm ngôn t là rt cn thiết.
Trung Quc học ngành khoa học nghiên
cu vTrung Quc. Ngành khoa học y gm
rt nhiu nh vc như chính trị, kinh tế, văn
a, hi, lịch s, địa , môi trường... thuc
Trung Quc xưa nay. vy, vi đường
hướng Trung Quc học, bài ging cn chú trng
khâu thông qua ngôn ng để khai thác các tri
thc liên quan đến Trung Quc đưc chuyn ti
trong tng bài hc c th. Nhng đon trích
Khai thác đa chiều bài giảng Hán ngữ cổ đại theo hướng Trung Quốc học (trên dữ liệu “Quả nhân chi ư quốc dã” của Mạnh Tử) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai thác đa chiều bài giảng Hán ngữ cổ đại theo hướng Trung Quốc học (trên dữ liệu “Quả nhân chi ư quốc dã” của Mạnh Tử) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khai thác đa chiều bài giảng Hán ngữ cổ đại theo hướng Trung Quốc học (trên dữ liệu “Quả nhân chi ư quốc dã” của Mạnh Tử) 9 10 62