Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hoạt động tổ chức và lãnh đạo tại công ty THHH MTV NƯỚC ĐÁ SU SU

Được đăng lên bởi tiennguyen4941
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thực hành nghề nghiệp lần 1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong tiến trình xây dựng đất nước đi theo con đường CNXH với nền kinh tế thị
trường có sự điều tiết của nhà nước, mỗi doanh nghiệp là một chủ thể hoạt động kinh
doanh, việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề quan trọng quyết định sự
tồn tại của doanh nghiệp. Do vậy mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy
phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất của doanh nghiệp đó, đảm bảo việc bảo toàn
hàng và tăng tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với khách hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
đối với nhà nước, cải thiệu đời sống của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có
lợi nhuận để tích lũy mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.
Thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đang đua nhau cạnh tranh nhằm chiếm
lĩnh vị thế đứng đầu trên thị trường. Trong điều kiện khi mà khoa học kỹ thuật và công
nghệ trở thành một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp có tính quyết định sự tồn tại và phát triển
của doanh nghiệp. Để chiếm lĩnh thị trường về một ngành hàng nào đó không phải là một
công việc dễ dàng mà chắc hẳn doanh nghiệp đó phải có một cơ cấu bộ máy quản lý phù
hợp và phương pháp lãnh đạo hiệu quả nhất. Vì bộ máy quản trị là cơ quan đầu não của
doanh nghiệp, là nơi đưa ra các chủ trương chính sách, đường lối hoạt động cho toàn
doanh nghiệp. Muốn vậy, công tác xây dựng một cơ cấu tổ chức bộ máy phải được chú
trọng một cách thích đáng. Vấn đề này không phải chỉ đặt cho riêng mỗi doanh nghiệp, mà
đó là vấn đề chung của toàn xã hội.
Một vấn đề đáng chú ý nữa là: trong một cơ cấu kinh tế, mỗi thành phần kinh tế, mỗi
loại hình doanh nghiệp lại có những đặc điểm khác nhau. Để có một cơ cấu kinh tế hợp lý,
ở công ty TNHH MTV NƯỚC ĐÁ SU SU việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ
máy lãnh đạo hiệu quả năng động là việc hết sức quan trọng nên đã được ban lãnh đạo đặc
biệt chú trọng và quan tâm vì nó có góp phần tăng năng suất lao động nâng cao chất lượng
sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao ưu thế và thúc
đẩy sự phát triển của công ty, đồng thời khẳng định thương hiệu của mình với khách hàng,
nhằm tạo lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp mình..

Sinh viên: Nguyễn Văn Tiến

Trang 1

Thực hành nghề nghiệp lần 1
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức bộ máy quản trị vận dụng lý luận
đã học tại trường và qua thời gian thực tập thực tế tại công ty TNHH MTV NƯỚC ĐÁ SU
SU, em quyết định chọn đề tài: “Khảo sát hoạt động tổ chức và lãnh đạo tại...
Thực hành nghề nghiệp lần 1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong tiến trình y dựng đất nước đi theo con đường CNXH với nền kinh tế thị
trường s điều tiết của nhà ớc, mỗi doanh nghiệp một chủ thể hot động kinh
doanh, việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề quan trọng quyết định sự
tồn tại của doanh nghiệp. Do vậy mỗi doanh nghiệp phải một cơ cấu tổ chức b máy
phù hợp với quy tình hình sản xuất của doanh nghiệp đó, đảm bảo việc bảo toàn
hàng và tăng tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với khách hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
đối với nhà nước, cải thiệu đời sống của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo
lợi nhuận để tích lũy mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.
Thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đang đua nhau cạnh tranh nhằm chiếm
lĩnh vị thế đứng đầu trên thị trường. Trong điều kiện khi khoa học kỹ thuật công
nghệ tr thành một yếu tố ảnh ởng trực tiếp có tính quyết định s tồn tại phát triển
của doanh nghiệp. Đ chiếm lĩnh thị trường về một ngành hàng nào đó không phải là một
công việc dễ dàng chắc hẳn doanh nghiệp đó phải một cấu b máy quản lý phù
hợp phương pháp nh đạo hiệu quả nhất. bộ y quản tr quan đầu o của
doanh nghiệp, nơi đưa ra c chủ trương chính sách, đường lối hoạt động cho toàn
doanh nghiệp. Muốn vậy, công c xây dựng một cấu tổ chức b máy phải được chú
trọng một cách thích đáng. Vấn đề này không phải chỉ đặt cho riêng mỗi doanh nghiệp, mà
đó là vấn đề chung của toàn xã hội.
Một vấn đề đáng chú ý nữa : trong một cấu kinh tế, mỗi thành phần kinh tế, mỗi
loại hình doanh nghiệp lại có những đặc điểm khác nhau. Đểmột cơ cấu kinh tế hợp lý,
ở công ty TNHH MTV NƯỚC ĐÁ SU SU việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ
máy lãnh đạo hiệu quả năng động là việc hết sức quan trọng nên đã được ban lãnh đạo đặc
biệt chú trọng và quan tâm vì nó có góp phần tăng năng suất lao động nâng cao chất lượng
sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường, ng cao ưu thế thúc
đẩy sự phát triển của công ty, đồng thời khẳng định thương hiệu của mình với khách hàng,
nhằm tạo lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp mình..
Sinh viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 1
Khảo sát hoạt động tổ chức và lãnh đạo tại công ty THHH MTV NƯỚC ĐÁ SU SU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát hoạt động tổ chức và lãnh đạo tại công ty THHH MTV NƯỚC ĐÁ SU SU - Người đăng: tiennguyen4941
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Khảo sát hoạt động tổ chức và lãnh đạo tại công ty THHH MTV NƯỚC ĐÁ SU SU 9 10 831