Ktl-icon-tai-lieu

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP. TRÊN MÔI TRƯỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TRONG CHẾ PHẨM

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 7451 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP.
TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG
TRONG CHẾ PHẨM

Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Niên khoá: 2003-2007
Sinh viên thực hiện: VƢƠNG THỊ HỒNG VI

Thành Phố Hồ Chí Minh
-09/2007-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP.
TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG
TRONG CHẾ PHẨM

Giáo viên hƣớng dẫn:
TS. NGUYỄN NGỌC HẢI

Thành Phố Hồ Chí Minh
-09/2007-

Sinh viên thực hiện:
VƢƠNG THỊ HỒNG VI

LỜI CẢM ƠN
Với tất cả lòng kính trọng, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu
Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Bộ Môn
Công Nghệ Sinh Học, cùng tất cả quý Thầy Cô đã truyền đạt kiến thức cho em
trong suốt quá trình học tại trƣờng.
Em xin chân thành cảm ơn Ts. Nguyễn Ngọc Hải đã hết lòng hƣớng dẫn dạy
dỗ, động viên, quan tâm, ủng hộ em hoàn thành khoá luận.
Em xin chân thành cảm ơn Ts. Lê Anh Phụng, BSTY. Nguyễn Thị Kim
Loan đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình hoàn thành
khoá luận.
Em xin chân thành cảm ơn Phòng Vi Sinh, Khoa Chăn Nuôi – Thú Y đã cho
phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em học tập và nghiên cứu tại phòng.
Tôi xin cảm ơn các bạn lớp CNSH 29, Thú Y 28 đã chia sẻ cùng tôi những
vui buồn trong thời gian học cũng nhƣ hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong thời gian
thực tập.
Sinh viên thực hiện

Vƣơng Thị Hồng Vi

TÓM TẮT
Đề tài “Khảo sát sự sinh trƣởng của nấm men Saccharomyces sp. trên môi
trƣờng cám gạo, rỉ đƣờng và một số yếu tố ảnh hƣởng tới khả năng sống của chúng
trong chế phẩm” đƣợc tiến hành tại phòng Thực Tập Vi Sinh khoa Chăn Nuôi Thú
Y Trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM, thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm
2007. Đề tài đƣợc thực hiện với mục đích tìm hiểu một số điều kiện trong quy trình
sản xuất sinh khối của nấm men Saccharomyces sp. nhằm ứng dụng để sản xuất chế
phẩm sinh học sử dụng cho gia súc, gia cầm.
Kết quả chúng tôi ghi nhận đƣợc:
Chúng tôi phân lập đƣợc từ dịch quả nho chủng nấm men thuộc loài
S. cerevisiae và từ chế phẩm sinh học chủng nấm men thuộc loài S. boulardii. Cả 2
chủng đều có khả năng sinh trƣởng tốt trên môi trƣờng rỉ đƣờng 60B và môi trƣờng
cám gạo. Tuy nhiên, môi trƣờng cám gạo thích hợp cho sự sinh trƣởng của loài
S. boulardii...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP.
TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG
TRONG CHẾ PHẨM
Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Niên khoá: 2003-2007
Sinh viên thực hiện: VƢƠNG THỊ HỒNG VI
Thành Phố Hồ Chí Minh
-09/2007-
KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP. TRÊN MÔI TRƯỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TRONG CHẾ PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP. TRÊN MÔI TRƯỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TRONG CHẾ PHẨM - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP. TRÊN MÔI TRƯỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TRONG CHẾ PHẨM 9 10 880