Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát, thiết kế và xây dựng mang LAN trong cơ quan xí nghiệp

Được đăng lên bởi nguyen-van-thien
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 5671 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Kh o sát, thi t k và xây d ng m ng LAN trong cơ quan xí nghi p

L i m

ñ u

T khi chi c máy tính ñ u tiên ra ñ i cho ñ n
nay máy tính v n kh ng ñ nh vai trò l n c a nó
trong s phát tri n kinh t _ xã h i.
Công ngh
thông tin ngày nay ñã phát tri n
vư t b c, tin h c ñư c ng d ng r ng rãi trong t t
c các ngành, các lĩnh v c c a ñ i s ng, ñ c bi t
là trong lĩnh v c qu n lý. ð án 112 C i cách hành
chính v th c hi n chính ph ñi n t c a Th tư ng
Chính ph ñã mang l i l i ích to l n thi t th c
cho công vi c qu n lý c a các ngành các c p. M ng
LAN ñư c s d ng r ng rãi và ph bi n, các s , ban
ngành, cơ quan, xí nghi p ñ u l p ñ t h
th ng
qu n tr
m ng này. T o ñi u ki n cho công vi c
qu n lý thu n ti n nhanh chóng , chính xác hơn,
hi u qu công vi c cao hơn.
Trong khuôn kh ñ án t t nghi p h K thu t
viên chúng tôi trình bày v : “Kh o sát, thi t k
và xây d ng m ng Lan trong cơ quan xí nghi p”
ð án ñư c b c c làm 2 ph n:
Ph n 1: T ng quan v m ng.
Chương 1 – T ng quan v m ng máy tính , trong
chương này trình bày các ki n th c cơ b n v m ng,
phân lo i m ng máy tính theo ph m vi ñ a lý (LAN,
WAN, GAN, MAN), theo TOPO và theo t ng ch c năng.
Chương 2 – Mô hình tham chi u h th ng m OSI và
b
qu n thúc mô hình TCP/IP, trong chương này
trình bày các ki n th c cơ b n v m ng ch y trên
b giao th c TCP/IP, mô hình OSI.
Chương 3 – M ng Lan và thi t k m ng Lan , trong
chương này trình bày các ki n th c cơ b n v LAN,
các phương pháp ñi u khi n truy c p trong LAN, các
công ngh
và các chu n cáp, các phương pháp ñi
cáp.
Ph n 2: Thi t k m ng LAN.

2

Kh o sát, thi t k và xây d ng m ng LAN trong cơ quan xí nghi p

1. Yêu c u thi t k .
2. Phân tích thi t k h th ng.
3. Cài ñ t c u hình h th ng.
4. D toán chi phí mua v t tư, thi t b .
M c ñích nghiên c u ð án “Kh o sát thi t k và
xây d ng m ng LAN cho cơ quan xí nghi p” chúng tôi
có th thi t k và xây d ng các m ng LAN, WAN, và
các m ng khác ph c v theo yêu c u c a th c t . Do
th i gian và ki n th c có h n nên bài vi t còn
nhi u h n ch , r t mong s ñóng góp ý ki n c a các
th y cô và các b n.
Chúng tôi chân thành c m ơn!
Các t ti ng Anh vi t t t trong ñ
T

vi t
t t

CPU
DNS
FTP
GAN
HTTP
ICMP
IGMP
IP
ISO
LAN
MAC
MAN
NIC
NLSP
OS - IS

án

D ng ñ y ñ
Center Processor Unit
Domain Name System
File Transfer Protocol
Global Area Network
Hypertext Transfer Protocol
Internet Control Message Protocol
Internet Group Messages Protocol
Internet Protocol
International Standard Oranization
Local Area Network
Media Access Control
Metropolitan Area Network
Networ...
Kho sát, thiết kế và xây dng mng LAN trong cơ quan xí nghip
2
Li m ñầu
T khi chiếc máy tính ñầu tiên ra ñời cho ñến
nay máy tính vn khng ñịnh vai trò ln ca
trong s phát trin kinh tế_ xã hi.
Công ngh thông tin ngày nay ñã phát trin
vượt bc, tin hc ñược ng dng rng rãi trong tt
c các ngành, các lĩnh vc ca ñời sng, ñặc bit
trong lĩnh vc qun lý. ðề án 112 Ci cách hành
chính v thc hin chính ph ñin t ca Th tướng
Chính ph ñã mang li li ích to ln thiết thc
cho công vic qun ca các ngành các cp. Mng
LAN ñược s dng rng rãi ph biến, các s, ban
ngành, cơ quan, nghip ñều lp ñặt h thng
qun tr mng này. To ñiu kin cho công vic
qun thun tin nhanh chóng , chính xác hơn,
hiu qu công vic cao hơn.
Trong khuôn kh ñồ án tt nghip h K thut
viên chúng tôi trình bày v: Kho sát, thiết kế
và xây dng mng Lan trong cơ quan xí nghip”
ðồ án ñược b cc làm 2 phn:
Phn 1: Tng quan v mng.
Chương 1 Tng quan v mng máy tính , trong
chương này trình bày các kiến thc cơ bn v mng,
phân loi mng máy tính theo phm vi ñịa (LAN,
WAN, GAN, MAN), theo TOPO và theo tng chc năng.
Chương 2 hình tham chiếu h thng m OSI
b qun thúc hình TCP/IP, trong chương này
trình bày c kiến thc cơ bn v mng chy trên
b giao thc TCP/IP, mô hình OSI.
Chương 3 Mng Lan và thiết kế mng Lan , trong
chương này trình bày các kiến thc cơ bn v LAN,
các phương pháp ñiu khin truy cp trong LAN, các
công ngh các chun cáp, các phương pháp ñi
cáp.
Phn 2: Thiết kế mng LAN.
Khảo sát, thiết kế và xây dựng mang LAN trong cơ quan xí nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát, thiết kế và xây dựng mang LAN trong cơ quan xí nghiệp - Người đăng: nguyen-van-thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Khảo sát, thiết kế và xây dựng mang LAN trong cơ quan xí nghiệp 9 10 217