Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát ứng dụng của GPS trong trắc địa công trình

Được đăng lên bởi Trần Văn Sơn
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt

§å ¸n tèt nghiÖp

§Ò tµi: “Kh¶o s¸t øng dông c«ng nghÖ GPS trong tr¾c ®Þa c«ng tr×nh”
Chuyªn ®Ò: “ ChuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn cao b»ng c«ng nghÖ GPS”
Ch­¬ng 1
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng nghÖ GPS
1.1.CÊu tróc cña hÖ thèng ®Þnh vÞ GPS
1.2.Nguyªn lý ®Þnh vÞ vµ c¸c trÞ ®o GPS
1.3.C¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh vÞ GPS
1.4.Mét sè øng dông cña c«ng nghÖ GPS
Ch­¬ng 2
Tæng quan vÒ c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng
tr×nh c«ng nghiÖp vµ nhµ cao tÇng
2.1. Thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng
2.2. C«ng t¸c bè trÝ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ nhµ cao tÇng
2.3. C¸c ph­¬ng ph¸p chuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn cao trong x©y dùng c«ng
nghiÖp vµ nhµ cao tÇng
Ch­¬ng 3
ChuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn cao b»ng c«ng nghÖ GPS
3.1. §Æt vÊn ®Ò
3.2. Thùc nghiÖm
3.3. ChuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn cao b»ng c«ng nghÖ GPS

KÕt LuËn

NguyÔn Kh¾c Dòng

1

Líp C§ Tr¾c ®Þa A – K49

Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt

§å ¸n tèt nghiÖp

Ch­¬ng 1

Kh¸i qu¸t vÒ c«ng nghÖ GPS
1.1. cÊu tróc cña hÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS
HÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS (Global Positioning System) gåm 3 bé
phËn: §o¹n kh«ng gian, ®o¹n ®iÒu khiÓn vµ ®o¹n sö dông.
§o¹n kh«ng gian

§o¹n ®iÒu khiÓn

§o¹n sö dông

H×nh 1.1- S¬ ®å ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS
1.1.1. §o¹n kh«ng gian (Space Segment)
§o¹n nµy gåm 24 vÖ tinh ph©n bè ®Òu trªn 6 quü ®¹o gÇn trßn, trªn mçi quü
®¹o cã 4 vÖ tinh, mÆt ph¼ng quü ®¹o nghiªng víi mÆt ph¼ng xÝch ®¹o mét gãc
550. B¸n kÝnh quü ®¹o vÖ tÝnh xÊp xØ 26560 km, tøc vÖ tinh cã ®é cao so víi
mÆt ®Êt cì 20200 km. Chu kú chuyÓn ®éng cña quü ®¹o lµ 718 phót (~12 giê).
Sè l­îng vÖ tinh cã thÓ quan s¸t ®­îc tuú thuéc vµo thêi gian vµ vÞ trÝ quan
tr¾c trªn tr¸i ®Êt, nh­ng cã thÓ nãi r»ng ë bÊt kú thêi gian vµ vÞ trÝ nµo trªn mÆt
®Êt còng cã thÓ quan s¸t ®­îc tèi thiÓu 4 vÖ tinh vµ tèi ®a lµ 11 vÖ tinh.

NguyÔn Kh¾c Dòng

2

Líp C§ Tr¾c ®Þa A – K49

Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt

§å ¸n tèt nghiÖp

H×nh 1.2- Ph©n bè vÖ tinh trªn 6 quü ®¹o
N¨ng l­îng cung cÊp cho ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ trªn vÖ tinh lµ pin
mÆt trêi. Mçi vÖ tinh ®Òu cã ®ång hå nguyªn tö víi ®é æn ®Þnh tÇn sè 10-12, t¹o
ra tÝn hiÖu víi tÇn sè c¬ së f0 = 10.23 MHz vµ tõ ®ã t¹o ra hai tÇn sè t¶i:
L1 = 154.f0 = 1575.42 MHz ( cã b­íc sãng xÊp xØ 19
cm)
L2 = 120.f0 = 1227.60 MHz ( cã b­íc sãng xÊp xØ 24
cm)
C¸c t¶i L1, L2 thuéc d¶i cùc ng¾n. Víi tÇn sè lín
nh­ vËy
c¸c tÝn hiÖu sÏ Ýt bÞ ¶nh h­ëng cña tÇng ®iÖn ly
(tÇng Ion) vµ

H×nh 1.3- VÖ tinh GPS

tÇng ®èi l­u v× møc ®é chËm tÝn hiÖu do tÇng ®iÖn ly tû
lÖ nghÞch víi b×nh ph­¬ng cña...
Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
NguyÔn Kh¾c Dòng Líp C§ Tr¾c ®Þa A – K49
1
§Ò tµi: “Kh¶o s¸t øng dông c«ng nghÖ GPS trong tr¾c ®Þa c«ng tr×nh”
Chuyªn ®Ò: “ ChuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn cao b»ng c«ng nghÖ GPS”
Ch¬ng 1
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng nghÖ GPS
1.1.CÊu tróc cña hÖ thèng ®Þnh vÞ GPS
1.2.Nguyªn lý ®Þnh vÞ vµ c¸c trÞ ®o GPS
1.3.C¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh vÞ GPS
1.4.Mét sè øng dông cña c«ng nghÖ GPS
Ch¬ng 2
Tæng quan vÒ c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng
tr×nh c«ng nghiÖp vµ nhµ cao tÇng
2.1. Thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng
2.2. C«ng t¸c bè trÝ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ nhµ cao tÇng
2.3. C¸c ph¬ng ph¸p chuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn cao trong x©y dùng c«ng
nghiÖp vµ nhµ cao tÇng
Ch¬ng 3
ChuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn cao b»ng c«ng nghÖ GPS
3.1. §Æt vÊn ®Ò
3.2. Thùc nghiÖm
3.3. ChuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn cao b»ng c«ng nghÖ GPS
KÕt LuËn
Khảo sát ứng dụng của GPS trong trắc địa công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát ứng dụng của GPS trong trắc địa công trình - Người đăng: Trần Văn Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Khảo sát ứng dụng của GPS trong trắc địa công trình 9 10 493