Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận hiện trạng rác thải làng nghề huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an

Được đăng lên bởi Tau Tên Phúc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BỘ MÔNCÔNG NGHỆMÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP GIÁO TRÌNH

ĐIỀU TRA HI ỆN TR ẠNG MÔI TR ƯỜNG CÁC LÀNG NGH Ề
HUYỆN QU ỲNH LƯU-NGHỆ AN

NHÓM SVTH: HUYỆN QUỲNH LƯU
GVHD:Th.sNguyễnThịThuHàB
Th.sLíThịThuHà

HàNội,2014

CẤU TRÚC

Phần1: TỔNG QUAN
I.Đặcđiểmtựnhiên,kinhtế-xãhội
II.Phươngphápnghiêncứu
Phần2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I.Sơlượcvềlàngnghềtrênđịabànhuyện
II.HìnhthànhvàpháttriểncácloạihìnhLN
III.ThựctrạngquảnlíchấtthảiLN
VI.Khókhăn,tháchthứcvàđịnhhướngPTcủacơsở
V.Đềxuấtgiảipháp
Phần3: KẾT LUẬN

Bản đồ phân bố cácLNđược công nhận của Huyện Quỳnh Lưu
LoạiLN

1 Ngọc Sơn
2QuỳnhMỹ
3QuỳnhGiang
4QuỳnhThạch

Mâytređan

5QuỳnhThanh
6QuỳnhYên
7 AnHòa

Mộcdândụng

8QuỳnhLong
9 Quỳnh Hưng
10QuỳnhThọ

Chếbiếnhảisản

11QuỳnhMinh
12QuỳnhNghĩa
13QuỳnhDị

13

14QuỳnhĐôi

Sxchẻchuhương

15QuỳnhHậu
16QuỳnhHồng

ChếbiếnLTTP

17QuỳnhThuận

1

4
2

14

16

3

Trồnghoa+mộc

5

15

11

6

9

7
10

12

Chếbiếnhảisản+Mâytređ
an

17
8
Dâutằmtơ

I. Đặcđiểmtựnhiên, KT-XH
-

0
0
0
Vịtrí:19 05' - 19 23' vĩ độ Bắc, 105 26'0
105 49' kinh độ Đông.

-Giápranh
+Đông:BiểnĐông
+ Nam:huyệnDiễnChâuvàYênThành
+Tây:huyệnNghĩaĐàn
+Bắc:ThanhHoá.

- S:43.762,87ha

-

Dân số:279.977

(tính đến 03/4/2013)

Nguồn:BáocáoKT-XHhuyệnQuỳnhLưu,2013

II.Phươngphápnghiêncứu
Thờigianvàđịađiểmnghiêncứu:HuyệnQuỳnhLưu–TỉnhNghệAn.Thờigiankh ảosát29/10đến2/11/2014

Phươngphápthuthậpsốliệu:

1.

Khảosátthựcđịa:ĐKTN-KTXH,loạihìnhlàngnghề..

2.Thuthậpthôngtinthứcấp:báocáopháttriểnKTXHđịaph ương,danhsáchcách ộlàmngh ề
3. Thuthậpsốliệusơcấp:Phiếuđiềutrabáncấutrúc

-.
-.
-.

Đốitượng:CánbộquảnlývàNônghộ
Sốlượng: 11phiếucánbộ,phiếunônghộ
Thôngtinđiềutra:HiệntrạngSX,quytrìnhSX,hiệntrạngphátsinhchấtthải,biệnphápquảnlých ấtth ải, địnhhướngpháttri ển,…

4.PhươngphápxácđịnhkhốilượngCTR:Cân,đếmtải
5.Phươngphápthểtích:Đotrựctiếp(thủcông)

Phươngphápxửlísốliệu:Hệsốphátthải,Excell.
Phươngphápđánhgiákếtquả:Thôngtư46/2011/BTNMT;QCVN 03/2008/BTNMT; QCVN 05/2009/BTNMT;QCVN
08/2008/BTNMT;
.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I.SơlượcvềlàngnghềtrênđịabànhuyệnQuỳnhLưu-NghệAn

Bảng1:Kếtquảđiềutrahiệntrạngcácloạihìnhlàngnghề
TT

1

LoạihìnhSX

Mây tre đan

Spchính

Lồng đèn,chao đèn, ca đèn

Số làng nghề

Tổngsốhộlàmnghề(

% số h ộ làm

Thu nh ập bình quân/lđ

S ố m ẫu

hộ)

nghề

(triệu/năm/ld)

11

549

30.9

11.5

112

bàn

2

Mộc dân dụng

Bàn ghế, giường, tủ

8

943

37.79

45.58

60

3

Chế biến hải sản

Nước mắm

3

588

32

42

26

4

Chế biến Lương thực-TP

Miến

1

134

41

67.2

10

5

Chẻ tru hương

Hương trầm

1

91...
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BỘ MÔNCÔNG NGHỆMÔI TRƯỜNG
I U TRA HI N TR NG I TR NG CÁC NG NGH Đ Ư
HUY N QU NH L U-NGH AN Ư
BÁO CÁO TH C T P GIÁO TRÌNH
NHÓM SVTH: HUY N QU NH L U Ư
GVHD:Th.sNguy nTh ThuHàB
Th.sLíTh ThuHà
HàN i,2014
khóa luận hiện trạng rác thải làng nghề huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận hiện trạng rác thải làng nghề huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Người đăng: Tau Tên Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
khóa luận hiện trạng rác thải làng nghề huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an 9 10 250