Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại Đông Á

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3730 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC
DÂN LẬP HẢI PHÒNG • • •

ISO 9001 : 2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH : KÉ TOÁN - KIÊM TOÁN

Sinh viên
: Đoàn Thị Thu Huyền
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Đồng Thị Nga

HẢI PHÒNG - 2012

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOÀNH
NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẶP HÃI PHÒNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KÉ TOÁN - KIẺM TOÁN

Sinh viên

: Đoàn Thị Thu Huyền

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Đồng Thị Nga

NHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TỐT NGHIỆP • • •

Sinh viên: Đoàn Thị Thu Huyền

Mã sV: 120059

Lớp: QT1202K

Ngành: Kế toán - Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương
Mại Đông Á.

HẢI PHÒNG - 2012

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
- Trình bày khái quát những lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Phản ánh được thực trạng công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công
ty TNHH Thương Mại Đông Á.
- Đưa ra những nhận xét về kế toán nói chúng và kế toán thuế thu nhập doanh
nghiệp nói riêng tại công ty từ đó đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện công
tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty.

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Sử dụng số liệu năm 2011.

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG Á
CÁN Bộ HƯỚNG DẪN ĐÈ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thử nhất:
Họ và tên: Đồng Thị Nga
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
- Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh
nghiệp tại công ty TNHH Thương Mại Đông Á.
Người hướng dẫn thử hai:

Họ và tên:......................................................................................................
Học hàm, học vị:...........................................................................................
Cơ quan công tác:.........................................................................................
Nội dung hướng dẫn:....................................................................................
Đe tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012 Yêu cầu phải
hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 07 năm 2012 Đã nhận nhiệm vụ
ĐTTN

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN

Sinh viên

Ngưòi hưóng dẫn

Đoàn Thị Thu Huyền

Đồng Thị Nga

Hải Phòng, ngày........tháng..........năm 2012
Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉ...
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC
DÂN LẬP HẢI PHÒNG • • •
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH : KÉ TOÁN - KIÊM TOÁN
Sinh viên : Đoàn Thị Thu Huyền
Ging viên hưng dn : ThS. Đng Th Nga
HẢI PHÒNG - 2012
Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại Đông Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại Đông Á - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại Đông Á 9 10 838