Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi phamphuonghue92
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 4716 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của nguyên vật liệu
1.1.1. Khái niệm
Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hóa, chỉ
tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị của vật
liệu được chuyển hết một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
1.1.2. Phân loại
Để quản lý chặt chẽ và tổ chức hạch toán theo từng loại nguyên vật liệu phục
vụ nhu cầu quản lý doanh nghiệp phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu.
* Phân loại theo vai trò và tác dụng của nó trong quá trình sản xuất thì nguyên vật
liệu được phân thành các loại sau:
- Nguyên vật liệu chính: là các nguyên vật liệu trải quá quá trình gia công
chế biến tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm (kể cả bán thành phẩm mua vào).
- Vật liệu phụ: là những vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không
cấu thành thực thể của sản phẩm mà chỉ có thể kết hợp với vật liệu chính để làm
tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm hoặc đảm bảo cho các máy, công
cụ dụng cụ hoạt động bình thường.
- Nhiên liệu: là những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng cho quá trình
sản xuất. Ví dụ: xăng, dầu, khí gas, …
- Phụ tùng thay thế: là các loại vật tư được dùng cho hoạt động sửa chữa máy
móc, thiết bị, phương tiện vận tải, …
- Thiết bị và vật liệu xây dựng cơ bản: là các loại thiết bị, vật liệu cần lắp,
không cần lắp, công cụ, khí cụ… phục vụ cho hoạt động xây lắp, xây dựng cơ bản.
- Phế liệu: là các loại vật liệu thu hồi từ quá trình sản xuất kinh doanh hay
thanh lý tài sản cố định có thể sử dụng được hay bán ra ngoài.

2

- Vật liệu khác: bao gồm các loại vật liệu còn lại ngoài các thứ kể trên như:
bao bì, vật liệu đóng gói, các loại vật tư đặc chủng…
* Phân loại theo nguồn gốc thì nguyên vật liệu được chia ra thành:
- Nguyên vật liệu mua ngoài.
- Nguyên vật liệu thuê ngoài gia công chế biến.
- Nguyên vật liệu tự gia công chế biến.
- Nguyên vật liệu hình thành từ các nguồn khác (được cấp phát, được viện
trợ, biếu tặng, nhận góp vốn liên doanh liên kết).
* Phân loại theo mục đích sử dụng thì nguyên vật liệu được chia ra thành:
- Nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm.
- Nguyên vật liệu dùng cho quản lý doanh nghiệp.
- Nguyên vật liệu dùng cho khâu bán hàng.
- Nguyên vật liệu dùng cho mục đích khác.
* Nếu phân loại theo tính chất thương phẩm thì nguyên vật liệu được chia thành
nguyên vật liệu tươi sống và vật liệu thô.
1.1.3. Ý nghĩa
Trong quá trình ...
1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của nguyên vật liệu
1.1.1. Khái niệm
Nguyên vật liệu đốiợng lao động được thể hiện dưới dạng vật hóa, ch
tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định toàn b giá trị của vật
liệu được chuyển hết một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
1.1.2. Phân loại
Để quản lý chặt chẽ và tổ chức hạch toán theo từng loại nguyên vật liệu phục
vụ nhu cầu quản lý doanh nghiệp phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu.
* Phân loại theo vai trò tác dụng của nó trong quá trình sản xuất t nguyên vật
liệu được phân thành các loại sau:
- Nguyên vật liệu chính: các nguyên vật liệu trải quá quá trình gia công
chế biến tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm (kể cả bán thành phẩm mua vào).
- Vật liệu phụ: những vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không
cấu thành thực thể của sản phẩm ch thể kết hợp với vật liệu chính để làm
tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm hoặc đảm bảo cho các máy, công
cụ dụng cụ hoạt động bình thường.
- Nhiên liệu: những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt ợng cho quá trình
sản xuất. Ví dụ: xăng, dầu, khí gas, …
- Phụ tùng thay thế: là các loại vật tư được dùng cho hoạt động sửa chữa máy
móc, thiết bị, phương tiện vận tải, …
- Thiết bị vật liệu xây dựng bản: các loại thiết bị, vật liệu cần lắp,
không cần lắp, công cụ, khí cụ… phục vụ cho hoạt động xây lắp, xây dựng cơ bản.
- Phế liệu: các loại vật liệu thu hồi từ quá trình sản xuất kinh doanh hay
thanh lý tài sản cố định có thể sử dụng được hay bán ra ngoài.
khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: phamphuonghue92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
khóa luận tốt nghiệp 9 10 242