Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Ho Uyen
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2459 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Lê Quang Trực

MỤC LỤC
PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................1
2. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................2
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................2
2.2. Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................2
2.2.1. Mục tiêu chung .....................................................................................................2
2.2.2. Mục tiêu cụ thể .....................................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................3
3.1. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................3
3.2. Phạm vị nghiên cứu ................................................................................................3
3.2.1. Phạm vi nội dung .................................................................................................3
3.2.2. Phạm vi không gian .............................................................................................3
3.2.3. Phạm vi thời gian .................................................................................................3
4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3
5. Kết cấu đề tài ..............................................................................................................4
PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................5
1.1. Thương hiệu và mức độ nhận biết thương hiệu ..................................................5
1.1.1. Thương hiệu ..........................................................................................................5
1.1.2. Chức năng của thương hiệu ................................................................................9
1.1.3. Vai trò của thương hiệu .........................................................
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Quang Trực
MỤC LỤC
PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................1
2. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................2
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................2
2.2. Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................2
2.2.1. Mục tiêu chung .....................................................................................................2
2.2.2. Mục tiêu cụ thể .....................................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................3
3.1. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................3
3.2. Phạm vị nghiên cứu ................................................................................................3
3.2.1. Phạm vi nội dung .................................................................................................3
3.2.2. Phạm vi không gian .............................................................................................3
3.2.3. Phạm vi thời gian .................................................................................................3
4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3
5. Kết cấu đề tài ..............................................................................................................4
PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................5
1.1. Thương hiệu và mức độ nhận biết thương hiệu ..................................................5
1.1.1. Thương hiệu ..........................................................................................................5
1.1.2. Chức năng của thương hiệu ................................................................................9
1.1.3. Vai trò của thương hiệu .....................................................................................10
1.1.4. Tài sản thương hiệu........................................................................................ 13
1.1.5. Nhận biết thương hiệu .......................................................................................14
1.1.6. Hệ thống nhận diện thương hiệu ......................................................................15
1.1.7. Các yếu tố nhận biết thương hiệu ....................................................................17
1.2. Những nghiên cứu liên quan ................................................................................20
SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp: K43 QTKDTM
i
khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: Ho Uyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
khóa luận tốt nghiệp 9 10 519