Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động quản trị tài sản nợ - tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Được đăng lên bởi doantrangnguyen20
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động quản trị tài sản nợ - tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi
suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Hoạt động quản trị Tài sản nợ - Tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất của các NHTM Việt
Nam
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài Hiện nay, toàn cầu hóa nền kinh tế không còn là vấn đề
xa lạ mà đã và đang trở thành một xu hƣớng phát triển tất yếu khách quan đối với nền kinh
tế của một quốc gia. Chính thức gia nhập Tổ chức thƣơng mại quốc tế WTO cùng với các tổ
chức hợp tác khu vực, Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng đang từng bƣớc
nỗ lực làm mới mình, đón đầu hội nhập. Trong đó, hệ thống ngân hàng thƣơng mại đƣợc
đánh giá là hệ thống khá năng động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, đến
thời điểm này, chúng ta chỉ đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập – giai đoạn chuẩn bị
những điều kiện tốt nhất để bƣớc vào cuộc cạnh tranh thực sự sẽ diễn ra từ sau năm 2010,
khi mà các cam kết hội nhập thực sự bắt đầu có hiệu lực. Việc duy trì lãi suất ổn định trong
một thời gian dài của Ngân hàng trung ƣơng đã làm cho nhà quản trị các ngân hàng thƣơng
mại lơ là công tác đề phòng rủi ro lãi suất. Cho đến cuối năm 2007 đầu năm 2008, tình hình
kinh tế vĩ mô có nhiều diễn biến bất lợi do lạm phát gia tăng cùng với chính sách thắt chặt
tiền tệ của Ngân hàng trung ƣơng đã đẩy các ngân hàng thƣơng mại vào cuộc khủng hoảng
thanh khoản, buộc các ngân hàng bƣớc vào cuộc đua lãi suất làm lãi suất liên tục tăng cao.
Điều này bộc lộ mặt yếu kém trong công tác đề phòng rủi ro của các ngân hàng thƣơng mại,
đặc biệt là rủi ro lãi suất. Qua việc nghiên cứu về hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại,
tác giả mong muốn các ngân hàng có nhận thức đúng đắn về mối liên hệ giữa hoạt động
quản trị tài sản nợ - tài sản có để phòng chống rủi ro, đặc biệt là rủi ro lãi suất, góp phần
nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thƣơng mại. Với ý tƣởng này, tôi xin
chọn đề tài “Hoạt động quản trị Tài sản nợ - Tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất của các
ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” với hy vọng các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có thể
phát triển vững vàng trong thời kỳ hội nhập. Hoạt động quản trị Tài sản nợ - Tài sản có nhằm
hạn chế rủi ro lãi suất của các NHTM Việt Nam
2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn về hoạt động quản trị tài
sản nợ - tài sản có nhằm kiểm soát rủi ro lãi suất của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam,
khóa luận đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi đố...
 !"#
$"%&'() *&
++ !"#$"%&+,*
& 
-./&0/123
45678!9:;<=8;>!>?@A$;
B#AC BDE%F$<!>%AE;>
!" 5GH:+I:D) !J+KLAE%I
:%>A7=*& A'9MNDE
O7 E P=85+='D) D
%%>%Q!P>!!5+<9=!
RF <=STC8"%PUVN
W;>$FNDEA77XYZMQ [\4\=
> % >!77N]875*Y<P#$I
RY"&'D)# %'D)
)?%;@"#$5G!Q [\\^8Q [\\_=PP
>!A` ?;YZN!N$Y %QLAEH%]a
;"&'D)#V<%'D) A>"
>=N%'NDEA#$ #$9bQ5
1;<N a<!>c ?%;@""%'D) =
aN"#$5dA9:A;"%'D) =
%  %':S]A; 9W
F@"=aN"#$=8
'Q7""%'D) 5*EeDC<=?B
f;g++ !"#$"%
'D) *& hAE<Af%'D) *& F
%FAWAR>i5++
!"#$"%&+,*& 
[5,bH9:+9)C'HeA7ZA;
 >F %"#$"%'D) *& =
>;B$ %!7=>AE'(EA%
'()  S%&'D) !"#$?
+U+5
j51DA A9:
j5451(9:1D9:">WA$;)N9
E+U+%&'k W+
U+A>F %"#$5
j5[5l A9:'H7=<9'A 
N%#D7?%>F %"#$?A
Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động quản trị tài sản nợ - tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động quản trị tài sản nợ - tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam - Người đăng: doantrangnguyen20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động quản trị tài sản nợ - tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 9 10 106