Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật bảo hộ lao động và an toàn môi trường

Được đăng lên bởi Huy Hoang
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 6057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT HÀ NỘI
Khoa Dầu khí

BÀI THU HOẠCH
MÔN HỌC: KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
GVHD: PGS.TS Hoàng Dung
Tên sinh viên : NGUYỄN HUY HOÀNG
MSSV

: 1221011115

Lớp

: Khoan Khai Thác dầu khí A-K5

Hà Nội, 2015

PHẦN I: KĨ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG
VỆ SINH LAO ĐỘNG
Bài 1: Tác hại nghề nghiệp (THNN)
I, Các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong sản xuất.
Phát hiện các yếu tố tác hại trong nghề nghi ệp và đánh giá mức đ ộ ảnh
hưởng của nó đối với cụ thể người lao động là một nội dung công tác quan tr ọng
của VSLĐ. Qua nghiên cứu người ta phân loại tác hại nghề nghiệp như sau:

1, Phân loại THNN theo phạm trù liên quan
-

Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất
Tác hại liên quan đến tổ chức lao động
Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh và an toàn

2, Phân loại THNN theo mức độ
-

Tác hại tương đối lớn, phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng
Tác hại tương đối nghiêm trọng nhưng phạm vi ảnh hưởng không lớn
Tác hại có phạm vi ảnh hưởng rộng nhưng tính chất tác hại không rõ lắm.

II, Biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp
Tất cả các yếu tố tác hại nghề nghiệp đều có th ể dẫn tới hậu quả gây
giảm sút khả năng lao động, làm tăng tỷ lệ bệnh tật, TNLĐ. Tùy từng tình hình cụ
thể ta có thể áp dụng cá biện pháp sau đây:
-

-

Biện pháp kỹ thuật công nghệ: Tiến hành cu ộc cách mạng kỹ thu ật: c ơ gi ới hóa,
điện khí hóa và tự động hóa các quá trình s ản xuất; dùng nh ững ch ất không đ ộc
hoặc ít độc thay thế cho những chất có độc tố cao.
Biện pháp kỹ thuật vệ sinh: Cải tiến chiều sáng, thông gió, ch ống bụi, ch ống ồn
và rung động nơi sản xuất
Biện pháp phòng hộ cá nhân: Mặc quần áo bảo hộ lao động,
Biện pháp tổ chức lao động khoa học: thực hiện phân công hợp lý, tìm các bi ện
pháp cải tiến làm cho lao động bớt mệt nhọc, tiêu hao năng lượng ít hơn.
Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe: kiểm tra định kỳ sức kh ỏe của ng ười lao đ ộng,
khám tuyển, thường xuyên kiểm tra vệ sinh, ATLĐ,…

Bài 2: Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất
I, Chất độc và tác dụng độc hại của nó
Chất độc công nghiệp là những chất dùng trong sản xuất, khi nó xâm nhập
vào cơ thể dù chỉ là một lượng nhỏ cũng gây nên tình trạng bệnh lý. Bệnh do
chất độc gây nên trong sản xuất gọi là nhiễm độc nghề nghiệp.

Trong sản xuất, chất độc thường thấy dưới dạng đặc, lông, hơi, bụi, khói,
khí, các sản phẩm trong quá trình chưng cất dầu m ỏ và các ph ế li ệu CO do cháy
không hoàn toàn.

II, Sự xâm nhập, chuyển hóa và đào thải chất độc
Chất độc xâm nhập vào cơ thể có thể bằng đường hô hấp, tiêu hóa và da
Nh...
Đ I H C M Đ A CH T HÀ N I
Khoa D u khí
BÀI THU HO CH
MÔN H C: KỸ THU T B O H LAO Đ NG VÀ B O V MÔI
TR NGƯỜ
GVHD: PGS.TS Hoàng Dung
Tên sinh viên : NGUY N HUY HOÀNG
MSSV : 1221011115
L p : Khoan Khai Thác d u khí A-K5
Hà N i, 2015
Kĩ thuật bảo hộ lao động và an toàn môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật bảo hộ lao động và an toàn môi trường - Người đăng: Huy Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kĩ thuật bảo hộ lao động và an toàn môi trường 9 10 964