Ktl-icon-tai-lieu

Kim loai màu thái nguyễn

Được đăng lên bởi Nguyễn Phạm Hải
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ COÂNG THÖÔNG
CHÛÚNG TRÒNH HÚÅP TAÁC PHAÁT TRIÏÍN VIÏÅT NAM - ÀAN MAÅCH VÏÌ MÖI TRÛÚÂNG
HÚÅP PHÊÌN SAÃN XUÊËT SAÅCH HÚN TRONG CÖNG NGHIÏÅP
Taâi liïåu phöí biïën saãn xuêët saåch hún
Ngaânh: Luyïån kim
CÖNG TY TNHH NHAÂ NÛÚÁCMÖÅTTHAÂNH VIÏN KIM LOAÅIMAÂUTHAÁINGUYÏN
Lúåi ñch chuã yïëu tûâ viïåc aáp duång saãn xuêët saåch hún
Vïì kinh tïë:
Sau khi àaánh giSXSH, xaác àõnh àûúåc caác giaãi phaáp caãi tiïën, ng ty
TNHH Nhúác åt thaânh viïn Kim loaåi maâu Thaái Nguyïn àaä thûåc hiïån
åt söë giaãi phaáp quaãn lyá nöåi vi kng töën chi phñ vaâ chi phñ tëp vúái töíng
giaá trõ àêìu 1.387 triïåu àöìng. Hng nùm, lúåi ñch maâ Nh maáy thu àûúåc
nhúâ thûåc hiïån caác giaãi php trïn l 200,1 tråu àöìng, cuå thïí:
- Têån thu àûúåc buåi åt saãn pím 7,34 têën ZnO 60%/m (úng àûúng
58,7 tråu àöìng/nùm).
- Tiïët kiïåm àån 16.714 Kwh/nùm (tûúng àûúng 16 triïåu àöìng/nùm).
- Haån chïë rúi vaäi nguyïn åt låu 28,2 têën/nùm (úng àûúng 76,1 triïåu
àöìng/nùm).
- Giaãm tu thuå than sêëy ngun låu 77,13 têën/nùm (tûúng àûúng 49,3
triïåu àöìng/nùm).
Ngoaâi ra ng ty àaä chuã àöång tåc hiïån möåt ë gii php àêìu tû lúán
nhùçm gii quyïët caác vêën àïì möi trûúâng íi cöåm, c thïí laâ àêìu 10.301,7
triïåu àöìng cho å thöëng thu ìi, nghiïìn, tröån vaâ baão quaãn saãn phêím
chun duång, caãi taåo å thöëng lquay söë 1, nêng cêëp dêy chuyïìn loâ luyïån.
Lúåi ñch kinh tïë haâng nùm Cöng ty thu àûúåc nâ thûåc hiïån caác giaãi phaáp trïn
laâ 3.408,2 tråu àöìng nhúâ vaâo tiïët kiïåm than, àiïån, têån thu qång, ng
ng suêët.
Vïì möi túâng:
Sau khi tiïën haânh caác giaãi phaáp SXSH, Cöng ty àaä caãi thiïån àaáng kïí
nh traång möi trûúâng: giaãm phaát thaãi CO
2
3.810ën/nùm; giaãm pht thaãi
chò PbO 3.680 kg/nùm; giaãm phaát thaãi 31 têën bi/m; gim nûúác thaãi
2.552 m
3
/nùm.i trûúâng khöng k cuãa Cöng ty àaåt TCVN 5937:2005;
TCVN 5938:2005.
Cöng ty TNHH Nh úác
åt thaânh viïn Kim loaåi maâu
Thaái Nguyïn laâ àún võ thaânh
viïn cuãa Töíng cöng ty Khoaáng
saãn- Têåp àoaân cöng nghiïåp
Than Khoaáng saãn Viïåt Nam.
Saãn pím cnh ca ng ty
ìm: thiïëc thi; km thoãi; åt
oxit keäm. Söë caán böå cöng
nhên vn ca Cöng ty laâ
3.275 núâi.
ái sûå höî trúå cuãaång
Túng vaâ Trung m Saãn
xuêët sch Våt Nam, nùm
2007, Cöng ty TNHH Nhaâ
úác Möåt thnh viïn Kim loi
maâu Thaái Nguyïn àaä thûåc
hiïån àaánh giaá saãn xuêët saåch
n (SXSH). Taâi låu naây giúái
thiïåu vúái caác doanh nghiïåp
ngaânh Luyïån kim vaâ caác
doanh nghiïåp khaác quan têm
vïì lúåi ñch kinh tïë vaâ möi trûúâng
cuãa viïåc thûåc hiïån SXSH cuäng
nhû chia seã kinh nghiïåm àïën
caác bïn liïn quan.
Kim loai màu thái nguyễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim loai màu thái nguyễn - Người đăng: Nguyễn Phạm Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kim loai màu thái nguyễn 9 10 502