Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
§Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy t¨ng trëng
ph¸t triÓn kinh tÕ, th× vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ ph¶i cÇn cã vèn.
Vèn cã hai lo¹i chñ yÕu lµ vèn trong níc vµ vèn níc ngoµi.
§èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, th× vÊn ®Ò thu hót vèn níc ngoµi ®Ó thóc
®Èy t¨ng trëng kinh yÕu cïng quan träng ®îc nhiÒu níc quan t©m,
trong ®ã cã níc ta.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, xu híng hoµ nhËp, liªn kÕt gi÷a c¸c níc trªn thÕ
giíi ngµy cµng cao.Do ®ã trong hîp t¸c ®Çu t quèc thêng nhiÒu nguån vèn
kh¸c nhau. Nh×n chung, vèn níc ngoµi ®Çu t vµo trong níc ng hai con ®ßng
chÝnh lµ ®êng c«ng céng vµ ®êng t nh©n hoÆc th¬ng m¹i. H×nh thøc ®Çu t qu«c tÕ
chñ yÕu ®Çu t trùc tiÕp (FDI: Foreign Direct Investment); ®Çu t qua thÞ trêng
chøng kho¸n;cho vay cña c¸c ®Þnh chÕ kinh vµ ng©n hµng níc ngoµi (vay th-
¬ng m¹i) vµ nguån viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA).
Trong ®Ò ¸n m«n häc nµy,em xin ®i vµo vÊn ®Ò träng t©m lµ:
Kinh nghiÖm thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ë mét níc
vËn dông vµo ViÖt Nam
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n nay,em ®· ®îc sù gãp ý chØ b¶o tËn t×nh
cña GS.TS NguyÔn Thµnh §é. Tuy nhiªn cßn giíi h¹n kiÕn thøc còng nh
thêi gian nªn bµi viÕt nµy cña em kh«ng tr¸nh ®îc thiÕu sãt. KÝnh mong sù gãp ý
cña thÇy!
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn thùc hiÖn: §ç v¨n Th¾ng
1
Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam 9 10 527