Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 2009)

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

-----------------------

HOÀNG THỊ THANH HUẾ

KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CAO LỘC
TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
(1986 - 2009)

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ

Thái Nguyên, năm 2010
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

---------------------

HOÀNG THỊ THANH HUẾ

KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CAO LỘC
TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
(1986 - 2009)

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số
: 60.22.54
LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Hoàng Ngọc La

Thái Nguyên, năm 2010
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênMỤC LỤC
Trang
Mở đầu................................................................................................................1
Chương 1 Khái quát về huyện Cao Lộc trước thời kỳ đổi mới
1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên....................................................................8
1.2 Đặc điểm dân tộc và truyền thống đấu tranh cách mạng...............................12
1.3 Tình hình kinh tế - xã hội trước năm 1986....................................................16
Chương 2 Kinh tế - xã hội huyện Cao Lộc trong thời kỳ đổi mới (1986-2009)
2.1 Trong những năm đầu thực hiện đổi mới (1986-1990)..................................25
2.1.1 Kinh tế ........................................................................................................25
2.1.2 Văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng ….................................................32
2.2 Trong việc thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước và chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 1991 - 1995 …............................................................35
2.2.1 Kinh tế .......................................................................................................35
2.2.2 Văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng .....................................................45
2.3 Trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996-2009) ......51
2.3.1 Kinh tế.........................................................................................................51
2.3.2 Văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng…..................................................66
Chương 3 Vị trí, vai trò của kinh tế - xã hội huyện Cao Lộc đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
3.1 Vị trí, vai trò..……………………………….................................................79
3.1.1 Về kinh tế …...................
S hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-----------------------
HOÀNG TH THANH HU
KINH T - XÃ HỘI HUYỆN CAO LỘC
TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI K ĐỔI MỚI
(1986 - 2009)
LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH S
Thái Nguyên, năm 2010
KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 2009) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 2009) - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 2009) 9 10 979