Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nhân giống bương lông Điện biên

Được đăng lên bởi nguyenthiphuonglan1995
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Theo Manraud trước năm 1945, tỷ lệ che phủ của rừng nước ta chiếm
43% tổng diện tích đất đai của cả nước nhưng theo số liệu thống kê năm
2000, tỷ lệ che phủ đó chỉ còn lại xấp xỉ 32%, theo thống kê năm 2005, độ
che phủ của rừng đã xấp xỉ 37%. Việc khôi phục và phát triển tài nguyên rừng
là một yêu cầu quan trọng và cấp thiết, việc lựa chọn cây trồng là yếu tố quan
trọng quyết định tới sự thành công trong công tác này. Để phủ xanh diện tích
rừng của nước ta không chỉ có cây gỗ mà còn có các loài lâm sản ngoài gỗ.
Trong đó có tre trúc cũng là lâm sản ngoài gỗ (LSNG). Tre trúc là loại lâm
sản quan trọng đứng thứ hai sau gỗ phân bố trong một số trạng thái rừng tự
nhiên vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, hiện nay đã được gây trồng ở khá nhiều
nơi và có trên 200 loài tre trên cả nước. Đây là loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị
kinh tế và có đặc điểm sinh trưởng nhanh và tái sinh mạnh, trồng một lần khai
thác nhiều lần nên luôn có nguồn thu hàng năm nếu trồng tre, do vậy còn
được mệnh danh là cây của người nghèo. Ở nông thôn nước ta trước đây hầu
như tất cả các vật dụng trong đời sống, sản xuất đều được làm từ Tre. Ngày
nay tuy tốc độ đô thị hoá cao, nhiều vật dụng thay thế nhưng cây Tre cũng
không thể vắng bóng với cư dân thành phố từ cái tăm, đôi đũa bằng Tre vẫn
tiện dụng hơn tăm gỗ, đũa nhựa. Và khi đời sống nâng cao thì cây Tre được
sử dụng làm cảnh rất phổ biến ở thành phố. Tre - Trúc là lâm sản ngoài gỗ có
rất nhiều công dụng, có thể nói từ thân, gốc, rễ, lá, quả đều được sử dụng triệt
để, bộ phận được sử dụng rộng rãi đó là thân khí sinh. Do thân khí sinh của
Tre - Trúc có nhiều đặc tính tốt nên sử dụng trong xây dựng nhà cửa, đóng đồ
gia dụng, làm bố mảng, cầu phao. Hiện nay công nghiệp phát triển, Tre - Trúc
là nguồn nguyên liệu quý giá cho sản xuất giấy cao cấp, cho ván sàn, ván ép,
đồ mộc cao cấp, chiếu trúc, than hoạt tính, thủ công mỹ nghệ…, có thể nói

2

Tre - Trúc thay thế được gỗ trong nhiều lĩnh vực. Với công nghệ chế biến cao,
những sản phẩm sản xuất từ Tre - Trúc không những đẹp mà còn có độ bền
cao, khả năng chịu nén, chịu lực tốt. Mỗi loài tre có những giá trị sử dụng
khác nhau, có phân bố, đặc điểm sinh thái và kỹ thuật gây trồng khác nhau.
Phân bố các loài tre từ ngay mực nước biển đến hơn 4000 m. Xuất phát từ
cách tiếp cận từ đặc điểm sinh thái kết hợp kiến thức bản địa của người dân
địa phương để lựa chọn được loài cây phù hợp với từng vùng địa lý khác
nhau. Trong số các loài tre trong cả nước thì có cây Bương...
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề

 !"#$%$&'(()*
+,,,$-./01%1. +!()*+,,$2
$31%1. 4!56)789:;<:=*
:2=*>?@9:%9A@B=C:=(?
@?=$D'A:77;:=5E<1#
)7.-B=F:/-;:B'&:F5
$--GH:B'&:FIJKLMN5G:0B
'&?@$OO'FBP(2'(0;A
*9Q$9:;$=$3$RB=CS);T
U9:-*+,,:*&5EB=:0B'&:F-;D
)9:-$V$<'S9:;'0C2>)
;T>*7-C:C9W=/
$R:B=XY5Z77$B=>
%&;9W8$X'('&1%$T$R:5L:=
==($2$7D;T9W8=B=H
)7<9[P-9B:(;$7$HP\9]
8UF$HA56:)$X'(B^B=$R
'_8:&%"PS:(5`G:B'&:F-
%T78-<-B(a;?&$T$R'_8
$<P2W$R'_823$-:B)#'5bB)#'
`G-T$V#(*'_81B=A:_$-$C
8:P(&>5c=7;<`G
:C=*?d;'&1%%=%9;':9;e
$C2%G0#7fg-<-
Kỹ thuật nhân giống bương lông Điện biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nhân giống bương lông Điện biên - Người đăng: nguyenthiphuonglan1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Kỹ thuật nhân giống bương lông Điện biên 9 10 254