Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật OFDM và hệ thống MIMO

Được đăng lên bởi Nguyen Trong
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 4683 lần   |   Lượt tải: 48 lần
LÔØI CAÛM ÔN
Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn taát caû thaày
coâ trong khoa Ñieän-Ñieän Töû ñaõ cung caáp nhöõng
kieán thöùc neàn taûng giuùp chuùng em hoaøn thaønh luaän
vaên naøy.
Ñaët bieät chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày
Traàn Quoác Thuaän ñaõ taän tình chæ baûo, giuùp ñôõ, taïo
ñieàu kieän toát nhaát cho chuùng em trong suoát thôøi
gian chuùng em thöïc hieän luaän vaên.

Vinh 02/2012
Hoaøng Khaéc Vöông

Toùm Taét Luaän Vaên

GVHD: Traàn Quoác Thuaän

ii

SVTH: Hoaøng Khaéc Vöông

Toùm Taét Luaän Vaên

TOÙM TAÉT LUAÄN VAÊN
Ngaøy nay, nhu caàu truyeàn thoâng khoâng daây caøng ngaøy caøng taêng. Caùc heä
thoáng thoâng tin töông lai ñoøi hoûi phaûi coù dung löôïng cao hôn, tin caäy hôn, söû duïng
baêng thoâng hieäu quaû hôn, khaû naêng khaùng nhieãu toát hôn. Heä thoáng thoâng tin truyeàn
thoáng vaø caùc phöông thöùc gheùp keânh cuõ khoâng coøn coù khaû naêng ñaùp öùng ñöôïc caùc
yeâu caàu cuûa heä thoáng thoâng tin töông lai. Moät trong nhöõng giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra laø
söï keát hôïp giöõa heä thoáng MIMO vaø kyõ thuaät OFDM.
Trong luaän vaên naøy chuùng ta seõ tìm hieåu kyõ thuaät OFDM vaø toång quan veà heä
thoáng MIMO. Phaân tích moâ hình Alamouti vaø moâ hình V-BLAST. Döïa treân caùc lyù
thuyeát ñaõ phaân tích, chuùng ta seõ kieåm chöùng laïi keát quaû moâ phoûng treân Matlab. Töø
ñoù chuùng ta ruùt ra keát luaän veà khaû naêng thöïc thi cuûa heä thoáng MIMO-OFDM
Dó nhieân luaän vaên naøy khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Do ñoù, chuùng em raát
mong ñöôïc tieáp thu nhöõng yù kieán ñaùnh giaù quyù baùu cuûa caùc thaày coâ vaø caùc baïn ñeå
chuùng em coù theå ruùt kinh nghieäm vaø hoaøn chænh hôn veà ñeà taøi naøy

GVHD: Traàn Quoác Thuaän

iii

SVTH: Hoaøng Khaéc Vöông

Muïc Luïc

MUÏC LUÏC
Toùm Taét Luaän Vaên..................................................................................................iii
Muïc luïc....................................................................................................................iv
Danh Saùch Töø Vieát Taét.............................................................................................v
danh saùch hình ......................................................................................................viii
Chöông 1. LYÙ THUYEÁT CÔ SÔÛ...............................................................................1
KYÕ THUAÄT OFDM................................................................................................21
HEÄ THOÁNG MIMO............................
Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn taát caû thaày
coâ trong khoa Ñieän-Ñieän Töû ñaõ cung caáp nhöõng
kieán thöùc neàn taûng giuùp chuùng em hoaøn thaønh luaän
vaên naøy.
Ñaët bieät chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày
Traàn Quoác Thuaän ñaõ taän tình chæ baûo, giuùp ñôõ, taïo
ñieàu kieän toát nhaát cho chuùng em trong suoát thôøi
gian chuùng em thöïc hieän luaän vaên.
Vinh 02/2012
Hoaøng Khaéc Vöông
LÔØI CAÛM ÔN
Kỹ thuật OFDM và hệ thống MIMO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật OFDM và hệ thống MIMO - Người đăng: Nguyen Trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Kỹ thuật OFDM và hệ thống MIMO 9 10 509