Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật sấy trong công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi Trần Văn Thân
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4732 lần   |   Lượt tải: 9 lần
3.7 THIẾT BỊ TRÍCH LY DẠNG ROTO

6/27/2012

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Giảng viên: Nguyễn Thành Công
 Phone : 0907713349
 Email: thcong52@yahoo.com
2

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
Thế nào là quá trình sấy?
Quá trình sấy có tác dụng gì trong
CNTP?
Các thông số quan trọng của quá trình
sấy?

6/27/2012

3

ĐÁNH GIÁ
Dự lớp: 1
Bài tập + thi giữa kỳ: 2
Thi cuối kỳ: 7

6/27/2012

4

TÀI LIỆU SINH VIÊN THAM KHẢO
1) Nguyễn Văn Lụa. Quá trình thiết bị trong công nghệ hóa học
(tập 7), kỹ thuật sấy vật liệu. Trường đại học Bách khoa
Tp.HCM.
2) Võ Văn Bang – Vũ Bá Minh., 2004. Quá trình và thiết bị công
nghệ hóa học – thực phẩm (tập 3), Truyền khối. NXB Đại học
Quốc gia Tp.HCM: 268 – 309.
3) Trần Văn Phú., 2002. Tính toán và thiết kế hệ thống sấy. NXB
Giáo dục.
4) Trần Văn Phú – Lê Nguyên Đương., 1991. Kỹ thuật sấy nông
sản. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam.

6/27/2012

5

NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Khái niệm chung
1.1. Định nghĩa
1.2. Ý nghĩa
1.3. Các hình thức sấy
1.4. Cơ chế của quá trình sấy
2. Tĩnh học về sấy
2.1. Khái niệm về hỗn hợp không khí ẩm
2.2. Sơ đồ Razim
3. Động học quá trình sấy
3.1 Tốc độ sấy
3.2 Thời gian sấy
4. Cấu tạo máy sấy
6/27/2012

6

1. KHÁI NIỆM CHUNG
1.1 ĐỊNH NGHĨA
 Sấy là quá trình tách pha lỏng ra khỏi
vật liệu bằng phƣơng pháp nhiệt.



Sấy là quá trình tách nƣớc tự do trong
vật liệu bằng cách làm cho nó chuyển
pha bởi tác động của các tác nhân vật lý
để thu đƣợc sản phẩm rắn.

6/27/2012

7

1.2 Ý NGHĨA

Giảm Aw
Tăng bền vững cơ học

Ức chế các nhân tố gây hư hỏng
6/27/2012

8

1.3 CÁC HÌNH THỨC SẤY

Thông
thường

• Sấy đối lưu
• Sấy tiếp xúc
• Sấy bức xạ

Đặc biệt

• Sấy bằng dòng điện cao tần
• Sấy trong trường sóng siêu âm
• Sấy thăng hoa

6/27/2012

9

1.4 CƠ CHẾ CỦA QUÁ TRÌNH SẤY
Dòng nhiệt qm cấp cho
bề mặt vật liệu.
Dòng nhiệt q dẫn từ
bề mặt vào vật liệu.
Dòng ẩm j di chuyển
từ vật liệu ra bề mặt
Dòng ẩm jm tách vào
môi trƣờng.

6/27/2012

10

4

jm
j
2

1

3

2. TĨNH LỰC HỌC QUÁ TRÌNH SẤY
Xác định đƣợc mối quan hệ giữa các
thông số đầu và cuối
Thành phần vật liệu
Lƣợng tác nhân sấy
Lƣợng nhiệt cần thiết

6/27/2012

11

2.1 KHÁI NIỆM VỀ HỖN HỢP KHÔNG KHÍ
ẨM
Độ tuyệt đối (hàm ẩm) của không khí:
lƣợng hơi nƣớc (kg) trong 1 kg kkk
3.7 THIẾT BỊ TRÍCH LY DẠNG ROTO
6/27/2012
1
kỹ thuật sấy trong công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật sấy trong công nghệ thực phẩm - Người đăng: Trần Văn Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
kỹ thuật sấy trong công nghệ thực phẩm 9 10 594