Ktl-icon-tai-lieu

Lab quản trị mạng

Được đăng lên bởi thanh11tlt
Số trang: 180 trang   |   Lượt xem: 2864 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực hành_Quản Trị Mạng

GVHD: NGUYỄN VĂN NGUYÊN

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................2
LỜI CÁM ƠN...................................................................................................................3
Module 1: Installing Active Directory Domain Services.................................................4
Module 2: Configuring DNS for AD DS.......................................................................17
Module 3: Configuring Active Directory Objects and Trusts........................................28
Module 4: Configuring Active Directory Sites and Replication....................................57
Module 5: Creating and Configuring Group Policies....................................................68
Module 6: Configuring the User Environment Using Group Policies...........................80
1.Thiết lập biến môi trường hệ thống.........................................................................80
2.Thiết lập biến môi trường cho người dùng.............................................................84
Module 7: Implementing Security Using Group Policies..............................................87
I.Configuring Account and Security Policy Settings....................................................87
2. Network Security Policies......................................................................................90
II.Triển Khai Fine­Grained Password Policies trong Windows Server 2008.............92
I.Giới thiệu: ..............................................................................................................118
II.Thực hiện..............................................................................................................119
Module 8: Implementing an Active Directory Domain Services Monitoring Plan.....123
I.Giám sát Active Directory sử dụng Event Viewer..................................................123
II.Cấu hình AD DS Auditing........................................................................................128
Module 9: Implementing an Active Directory Domain Services Maintenance Plan. .137
Module 10: Troubleshooting Active Directory, DNS, and Replication Issues...........160
1.Giới thiệu Repadmin.exe.......................................................................................177
2.Thực hiện:.....................................................................................
Thực hành_Quản Trị Mạng GVHD: NGUYỄN VĂN NGUYÊN
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................2
LỜI CÁM ƠN...................................................................................................................3
Module 1: Installing Active Directory Domain Services.................................................4
Module 2: Configuring DNS for AD DS.......................................................................17
Module 3: Configuring Active Directory Objects and Trusts........................................28
Module 4: Configuring Active Directory Sites and Replication....................................57
Module 5: Creating and Configuring Group Policies....................................................68
Module 6: Configuring the User Environment Using Group Policies...........................80
1.Thiết lập biến môi trường hệ thống.........................................................................80
2.Thiết lập biến môi trường cho người dùng.............................................................84
Module 7: Implementing Security Using Group Policies..............................................87
I.Configuring Account and Security Policy Settings....................................................87
2. Network Security Policies......................................................................................90
II.Tri n Khai Fine-Grained Password Policies trong Windows Server 2008.............92
I.Giới thiệu: ..............................................................................................................118
II.Thực hiện..............................................................................................................119
Module 8: Implementing an Active Directory Domain Services Monitoring Plan.....123
I.Giám sát Active Directory s d ng Event Viewer..................................................123
II.Cấu hình AD DS Auditing........................................................................................128
Module 9: Implementing an Active Directory Domain Services Maintenance Plan. .137
Module 10: Troubleshooting Active Directory, DNS, and Replication Issues...........160
1.Giới thiệu Repadmin.exe.......................................................................................177
2.Thực hiện:..............................................................................................................177
NHÓM 4 1 LỚP: 11TLT.CNTT
Lab quản trị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lab quản trị mạng - Người đăng: thanh11tlt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
180 Vietnamese
Lab quản trị mạng 9 10 679