Ktl-icon-tai-lieu

lập và phân tích dự án đầu tư xây dự công trình giao thông

Được đăng lên bởi nguyenductho510-gmail-com
Số trang: 265 trang   |   Lượt xem: 5280 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TS. BÙI NGỌC TOÀN

LẬP VÀ PHÂN TÍCH

DỰ ÁN ðẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TÁI BẢN LẦN 1 CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG

NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI 2008

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

1. Họ và tên tác giả:

Bùi Ngọc Toàn

2. Ngày, tháng, năm sinh:

04 - 09 - 1968

3. Quá trình công tác:
-

Từ 5/1999 ñến 2/2004 là giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng, trường ðại học Giao
thông Vận tải

-

Từ 2/2004 ñến nay là Giảng viên Bộ môn Dự án và Quản lý dự án, trường ðH GTVT

-

Từ 8/2005 ñến nay là Trưởng bộ môn Dự án và Quản lý dự án.

4. Bảo vệ luận án Tiến sỹ kinh tế ngày 03 tháng 06 năm 1998, hội ñồng bảo vệ: K114.05.08,
tại trường Tổng hợp quốc gia ðường sắt Mát-xcơ-va. Chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng. ðề
tài: "Quản lý ñầu tư vào phát triển mạng lưới ñường sắt Việt nam".
5. ðiện thoại, email:
-

Nhà riêng: (04) 846 41 68

-

Mobile: 0913 283 813

-

Email: buingoctoan4968@yahoo.com

6. Các từ khoá: dự án, quản lý, ñầu tư, xây dựng, công trình, giao thông, thẩm ñịnh, rủi ro,
hiệu quả

2

LỜI NÓI ðẦU
Môn học "Lập và phân tích dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông" nằm trong hệ
thống các môn học thuộc chuyên ngành "Dự án và Quản lý dự án xây dựng công trình giao
thông", Khoa Công trình, Trường ðại học Giao thông Vận tải.
Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về lập dự án ñầu tư xây dựng giao
thông. ðể sinh viên cũng như các bạn ñọc khác có thể hiểu sâu và thực hành các công việc liên
quan ñến lập dự án, giáo trình không chỉ ñề cập tương ñối ñầy ñủ các khía cạnh phân tích dự
án mà còn gắn những lý luận này với những bài tập cụ thể và một dự án xây dựng công trình
giao thông tiêu biểu: công trình xây dựng cầu Thanh trì. Thời gian lên lớp của môn học dành
cho các sinh viên chuyên ngành là 75 tiết.
Tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả những người ñã giúp ñỡ cho giáo trình ñược xuất
bản, trước hết là lãnh ñạo Trường ðại học Giao thông Vận tải, Hội ñồng khoa học nhà trường,
các tác giả của các tài liệu mà giáo trình ñã tham khảo và sử dụng.
Trong lần xuất bản này tác giả ñã cập nhật thông tin và bổ sung một số vấn ñề cần thiết,
tuy nhiên, dù ñã có rất nhiều cố gắng nhưng chắc chắn cũng không thể tránh khỏi thiếu sót.
Tác giả rất mong ñược sự góp ý của các ñồng nghiệp, của anh chị em sinh viên và tất cả bạn
ñọc ñể tiếp tục hoàn chỉnh trong lần tái bản sau.
Mọi ñóng góp xin gửi về ñịa chỉ: Bộ môn: "Dự án và Quản lý dự án", Khoa Công trình,
Trường ðại học Giao thông Vận tải.
Hà Nội, tháng 5 năm 2008
TÁC GIẢ

3

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

BTƯST
...
TS. BÙI NGỌC TOÀN
LẬP VÀ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN ðẦU
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TÁI BẢN LẦN 1 CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG
NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI 2008
lập và phân tích dự án đầu tư xây dự công trình giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập và phân tích dự án đầu tư xây dự công trình giao thông - Người đăng: nguyenductho510-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
265 Vietnamese
lập và phân tích dự án đầu tư xây dự công trình giao thông 9 10 609