Ktl-icon-tai-lieu

Lí luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam

Được đăng lên bởi loan-dinh-95
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÁO CÁO THẢO LUẬN
Nhóm số 06

L/O/G/O

Đề tài:
Líluận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế
hàng hóa của Việt Nam

K
KẾ
ẾT
TC
CẤ
ẤU
U BÀI
BÀI TH
THẢ
ẢO
O Lu
LuẬ
ẬN
N

CH
CHƯƠ
ƯƠNG
NG 1:
1: LÝ
LÝ LU
LUẬ
ẬN
NV
VỀ
Ề TU
TUẦ
ẦN
N HOÀN
HOÀN VÀ
VÀ CHU
CHU CHUY
CHUYỂ
ỂN
NT
TƯ
ƯB
BẢ
ẢN
NC
CỦ
ỦA
A CÁC
CÁC
MÁC
MÁC

1.1.Tuầnhoàn của tư bản

SLĐ
... SX.. H’- T’

T- H
TLSX

Tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục của tư bản trải qua 3 giai đoạn, lần lượt mang hình thái
khác nhau, thực hiện 3 chức năng khác nhau để rồi quay trở về hình thái ban đầu có kèm theo giá trị
thặng dư

Ba giaiđoạn

1.1.
thứ
nhất
–Giaiđoạn
Giaiđoạn
lưu
thông:
1.2 Giaiđoạn
1.3
Giaiđoạn
Giaiđoạn thứ
thứ hai
ba –– Giaiđoạn
lưu
sản
thông
xuất

vậnđộng và biến
hoá hình thái của
tưbản trong quá
trình tuần hoàn

H’– T’

TLSX
SLĐ
TLSX

T-H
...SX...
H

SLĐ

H

1.2.Chu chuyển tư bản, thời gian chu
chuyển và tốc độ chu chuyển tư bản

Chu chuyển tưbản là một sự tuần
hoàn tưbản nếu xét nó là một quá
trìnhđịnh kỳđổi mới, diễn ra liên tục
và lặpđi lặp lại không ngừng. Chu
chuyển

tưbản

phản

ánh

tốcđộ

vậnđộng nhanh hay chậm của tưbản

Thời gian chu chuyển tư bản

Thời gian chu
chuyển

Thời gian sản xuất

Thời gian lưu

+

=

thông

Tốc độ chu chuyển của tư bản

Số vòng chu chuyển của tư
bản

N

=

CH
ch

=

THỜI GIAN SẢN XUẤT

Thời gian
laođộng

Công nhânđang sản xuất

+

Thời gian

Thời gian dự trữ

giánđoạn laođộng

sản xuất

+

Đối tượng laođộng không chịu

Hàng hóa dự trữ

tácđộng trực tiếp của laođộng

trong kho

Thời gian mua

Thời gian lưu thông

=

+

Thời gian bán

+

Tgian vận chuyển

Thời gian chu chuyển tư bản

Thời gian chu
chuyển

Thời gian sản xuất

Thời gian lưu

+

=

thông

Tốc độ chu chuyển của tư bản

Số vòng chu chuyển của tư
bản

N

=

CH
ch

1.3.Tư bản cố định và tư bản lưu động

định
ố
c
bản
ư
T

Tư bản lưu động

om
Ha

òn

u
hữ

hì n

h

v
Ha
om

òn
v

ôh

ình

C2

Gi
Giả
ảii pháp
pháp nâng
nâng cao
cao ttố
ốcc độ
độ chu
chu chuy
chuyể
ển
n ttư
ưb
bả
ản
n

Ch
Chươ
ương
ng II.S
II.Sự
ựv
vậ
ận
nd
dụ
ụng
ng trong
trong n
nề
ền
n kinh
kinh ttế
ế hàng
hàng hoá
hoá ở
ở Vi
Việ
ệtt
Nam
Nam
2.1 Thế nào là nền kinh tế hàng hóa?

Là kiểu tổ chức xã hộiSXđể bán trên thị trường
thông qua mua bán và thị trườngquyết định

Nền kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo xong kém hiệu quả

Nhiệm vụ của người dân được đề cao

Đặ
Đặcc đ
điiể
ểm
m ccủ
ủa
a Vi
Việ
ệtt Nam
Nam khi
khi chuy
chuyể
ển
n sang
sang n
nề
ền
n kinh
kinh ttế
ế th
thịị tr
trườ
ường
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam - Người đăng: loan-dinh-95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lí luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Các Mác và sự vận dụng trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam 9 10 113