Ktl-icon-tai-lieu

Lời cảm ơn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Theá laø boán naêm hoïc döôùi maùi tröôøng ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ
NHIEÂN ñaõ troâi qua. Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa THAÀY Coâ cuøng vôùi nieàm
ñam meâ nghieân cöùu, hoâm nay em trình baøy luaän vaên toát nghieäp.
Trong suoát quùa trình thöïc hieän ñeà taøi, em ñaõ ñöôïc söï giuùp ñôõ, ñoäng
vieân cuûa gia ñình; söï nhieät tình, taän taâm dìu daét cuûa Thaày Coâ höôùng daãn
vaø caùc baïn cuøng lôùp cuõng ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thaønh.
Nhaân dòp naøy, chuùng em xin chaân thaønh göûi lôøi caùm ôn saâu saéc ñeán:
Cha meï em _ Ngöôøi ñaõ nuoâi naáng daïy doã chuùng, naâng ñôõ
töøng böôùc chuùng em ñi.
Toaøn theå caùc Thaày Coâ trong boä moân Ñieän töû_ Nhöõng ngöôøi
ñaõ trang bò chuùng em kieán thöùc trong nhöõng naêm qua.
Ñaëc bieät laø Coâ Nguyeãn Thò Hoàng Haø _ Ngöôøi ñaõ taän tình
höôùng daãn chæ baûo ñeå em coùtheå hoaøn taát ñeà taøi.
Vì thôøi gian vaø kieán thöùc cuûa em coù haïn neân tieåu luaän khoâng traùnh khoûi
nhöõng thieáu soùt. Em xin chaân thaønh tieáp thu söï chæ daïy cuûa Thaày Coâ vaø
söï goùp yù cuûa caùc baïn.
Ñinh Thò Thu Höng
Lời cảm ơn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lời cảm ơn 9 10 950