Ktl-icon-tai-lieu

Lời cám ơn

Được đăng lên bởi duyvien2007
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 16 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chuyển đến Quý Thầy Cô của Học viện Hành chính lời cảm ơn chân
thành và sâu sắc nhất. Tuy thời gian lớp học Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên khóa 2 năm 2012 không dài nhưng Quý Thầy Cô đã trang bị cho
cán bộ công chức những kiến thức căn bản nhất với các nội dung như: Nhà nước và
pháp luật; Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính nhà nước; Quản lý nhà
nước đối với ngành, lĩnh vực. Đồng thời, Quý Thầy Cô cũng cung cấp cho chúng
tôi rất nhiều thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội đã và đang diễn ra trong nước
cũng như trên thế giới.
Khóa học này giúp chúng tôi nâng cao những hiểu biết về xã hội, tư duy về
quản lý nhà nước, đảm bảo việc thực thi nhiệm vụ đúng thẩm quyền, chức trách
theo chuẩn mực nhà nước quy định. Khóa học cũng là cơ hội để chúng tôi có cơ hội
giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm của anh chị đồng nghiệp.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở Nội vụ, Trung tâm Giáo dục
thường xuyên tỉnh, Cô giáo chủ nhiệm, Ban cán sự lớp và các anh chị đồng nhiệp đã
tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập.
Do điều kiện hạn chế về thời gian cũng như về kiến thức, kinh nghiệm nên
nội dung bài tiểu luận của tôi không tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong
Quý Thầy Cô bổ sung, góp ý để tôi có thể hoàn thành bài tiểu luận tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

...
LI CẢM ƠN

!!"# $ %&'()*+,%- .+&
%/00-1232452-%*+%6 7%89:
;8<%.=%- .38# &;<*%+>?+&
';'@ A+&%%+&A
+&B&%CDE$F)% CG%%#':H%
7# I % I- C 79C6<6%*J7 7:%+&
G%+ 70 %&$
K1%H'H% %:=%8 I6<C +*I
L+&C8: E MH% NLIC. 7;
O:NE+&L9$K1G%<H% 1<
%:+CP=%-%9)%%'$
G%%Q RS?<MC7% T;:*M
+%0 UC%;:C(;!E&';9)%'6
/:I-C @ V%H',  7:%L; 7V @'$
W:I-/I %G%+I- .C-%0
<*%8 @ -% 7;-P=%-- $K:%
8X!%C%1' 1 : 8 @ B $
Tôi xin chân thnh cm ơn !
Lời cám ơn - Người đăng: duyvien2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lời cám ơn 9 10 845