Ktl-icon-tai-lieu

Lời nói đầu Cảm nhận chuyến tham quan BTHCM

Được đăng lên bởi Viễn Phạm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
“Bài thu hoạch chuyến đi tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh” chính là những hiểu biết
những kiến thức thu được từ sau chuyến đi tham quan bảo tàng HCM. Chính chuyến đi
này đã mang đến cho tôi những kiến thức hoàn toàn sâu sắc về Bác - Chủ Tịch Hồ Chí
Minh, tận mắt nhìn thấy những hình ảnh, những hiện vật ngày ấy. Thông qua lời anh
hướng dẫn viên Bảo tàng thì có lẽ dường như những cảm xúc về Bác đang ùa về trong
mõi sinh viên ngành Luật – TĐT University, mõi người ắc có lẽ những cảm xúc khác nhau
nhưng riêng tôi nó cứ hổn độn, dồn dập theo từng con đường khó khăn cho đến khi vinh
quang đến với đất nước hình chữ “S” máu nhuộm đỏ, làn da vàng Việt Nam này. Để từ
chuyến đi bổ ích này tôi có thể viết lên từng lời “Cảm nhận về Chủ Tịch Hồ Chí Minh” và có
lẽ chuyến đi đã làm thức tỉnh cái tôi yêu nước, cái tôi tự tôn và nhiệt huyết đang dần tắt
trong mõi thanh niên, sinh viên thời hiện đại, và tôi tin chắc không chỉ tôi mà tất cả sinh
viên Luật lớp 140E0104 đang làm nóng lại trái tim, quả đầu đầy nhiệt huyết và quyết tâm.
TP.Hồ Chí Minh
25.02.2015

CẢM NHẬN VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

KHOA : BM LUẬT.
TÊN : PHẠM HOÀNG VIỄN
MSSV : 71400400
LỚP : 140E0104
PHẠM HOÀNG VIỄN

PHẠM HOÀNG VIỄN

...

 !"#!$%&
%'()*+, "- !
./%'(,0,12345 678 !
"9:1;<%;9%=2:<-7/$>
)?@A2B;C$D@)>)%EF234G23H
I,2B:J772KH,9I)>1C$D%EF'4
)HB/C(LM9@@:NK+)>'C'O'2
2?<)?;%P#4MQ9$@2R=-&+
L!/C&2$B+$> :23 678 !"#2C
$D.$(S4/B)?94/T/2=@U1
HIB9,2B>=92/V1'/S/<,
2B:$?NWXYZYWYX$C$H4V9UU=20-
7[- !"
\]-Y\-\YW]
Lời nói đầu Cảm nhận chuyến tham quan BTHCM - Trang 2
Lời nói đầu Cảm nhận chuyến tham quan BTHCM - Người đăng: Viễn Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lời nói đầu Cảm nhận chuyến tham quan BTHCM 9 10 908