Ktl-icon-tai-lieu

Luận án: Nghiên cứu phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể

Được đăng lên bởi dunglh2013
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ QUỐC PHÒNG

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

LƢU HỒNG DŨNG

NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CÁC LƢỢC
ĐỒ CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT

HÀ NỘI - 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ QUỐC PHÒNG

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

LƢU HỒNG DŨNG

NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CÁC LƢỢC
ĐỒ CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ
Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số:

62 52 02 03

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
1. TS Vũ Minh Tiến
2. TS Nguyễn Văn Liên

HÀ NỘI - 2011

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả
trình bày trong Luận án là trung thực và chưa từng được công bố ở bất kỳ
công trình nghiên cứu nào khác.

ii

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT........................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG.........................................................................v
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ...................................................................v
MỞ ĐẦU.....................................................................................................1
CHƢƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ
VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI............................................5
1.1 Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan..........................................5
1.1.1 Một số khái niệm................................................................................5
1.1.2 Các thuật ngữ liên quan.....................................................................7
1.2 An toàn thông tin trong các hệ thống truyền tin..............................9
1.2.1 Các hệ thống truyền tin và một số vấn đề về an toàn thông tin….....9
1.2.2 Giải pháp an toàn thông tin trong các hệ thống truyền tin...............10
1.3 Hƣớng nghiên cứu của đề tài luận án..............................................11
1.3.1 Các vấn đề thực tế và những hạn chế của mô hình hiện tại ........11
1.3.2 Mô hình chữ ký số tập thể............................................................12
1.4 Kết luận Chƣơng 1........................................................................21
CHƢƠNG 2. XÂY DỰNG LƢỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ DỰA
TRÊN HỆ MẬT RSA ..........................................................................22
2.1 Cơ sở toán học................................................................................22
2.1.1 Bài toán khai căn trên vành số nguyên Zn.....................................22
2.1.2 Hệ mật RSA..................................................................................2 3
2.2 Xây dựng lƣợc đồ cơ s...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO B QUC PHÒNG
HC VIN K THUT QUÂN S
LƢU HỒNG DŨNG
NGHIÊN CU, PHÁT TRIN CÁC LƢỢC
ĐỒ CH KÝ S TP TH
LUN ÁN TIN S K THUT
HÀ NI - 2011
Luận án: Nghiên cứu phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án: Nghiên cứu phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể - Người đăng: dunglh2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Luận án: Nghiên cứu phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể 9 10 22