Ktl-icon-tai-lieu

Luận án Thuế

Được đăng lên bởi Hoàng Trung Đức
Số trang: 224 trang   |   Lượt xem: 2337 lần   |   Lượt tải: 5 lần
i

LỜI CAM ðOAN

Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu ñộc
lập của riêng tác giả. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận
án là trung thực. Các tài liệu tham khảo ñược trích dẫn
nguồn gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Nguyễn Thị Thùy Dương

ii

MỤC LỤC
LỜI CAM ðOAN ....................................................................................................... i
MỤC LỤC.................................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... iv
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU ....................................................................... vi
DANH MỤC CÁC HÌNH........................................................................................ vii
PHẦN MỞ ðẦU.........................................................................................................1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ TRONG ðIỀU KIỆN
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ...............................................................................9
1.1. Tổng quan về quản lý thuế ................................................................................9
1.1.1. Khái niệm quản lý thuế ............................................................................9
1.1.2. Nội dung cơ bản của quản lý thuế .........................................................13
1.1.3. Các tiêu chí ñể ñánh giá một hệ thống quản lý thuế tốt .......................18
1.1.4. Các nhân tố tác ñộng ñến quản lý thuế .................................................21
1.2. Hội nhập kinh tế quốc tế và những tác ñộng của nó ñến quản lý thuế .......27
1.2.1. Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế .............................................................27
1.2.2. Cấu trúc thuế trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế .......................30
1.2.3. Những tác ñộng của hội nhập kinh tế quốc tế ñến quản lý thuế..........31
1.3. Quản lý thuế của OECD và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.................40
1.3.1. Quản lý thuế của OECD.........................................................................40
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.......................................................58
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ Ở VIỆT NAM TRONG ðIỀU
KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .................................................................62
2.1. Những tác ñộng của hội nhập kinh tế quốc tế ñến quản lý thuế ở Việt
Nam........................................
i
LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu ñộc
lập của riêng tác giả. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận
án trung thực. Các tài liệu tham khảo ñược trích dẫn
nguồn gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN ÁN
Nguyễn Thị Thùy Dương
Luận án Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án Thuế - Người đăng: Hoàng Trung Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
224 Vietnamese
Luận án Thuế 9 10 168