Ktl-icon-tai-lieu

Luận án tiến sỹ quan trắc biến dạng công trình thủy điện

Được đăng lên bởi dungvan1206
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

PHẠM DOÃN MẬU

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS
TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN Ở VIỆT NAM

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Mã số : 62.52.05.03

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – 2014

Công trình hoàn thành tại: Bộ môn Trắc địa công trình, Khoa Trắc địa,
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS Trần Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2. PGS.TS Nguyễn Quang Phúc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phản biện 1: PGS.TS Vũ Văn Thặng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Phản biện 2: TS. Hồ Thị Lan Hương, Trường Đại học Giao thông vận tải
Phản Biện 3: TS. Bùi Yên Tĩnh, Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường, tổ
chức tại: Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào hồi .. giờ .. ngày ….. tháng …..
năm 2014.

Có thể tìm hiểu luận án tại:
- Thư viện Quốc gia, Hà Nội,
- Thư viện trường Đại học Mỏ - Địa chất

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
1. Nguyễn Quang Phúc, Phạm Doãn Mậu (2004), Nghiên cứu ảnh hưởng của đại
lượng đo đến hình dạng và kích thước của elipse sai số, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa
chất, Số 7/ 7-2004.
2. Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Doãn Mậu (2004), Thiết kế tối
ưu theo vết cục bộ của ma trận Qx, Tuyển tập báo cáo KH Mỏ - Địa chất, 11-2004.
3. Nguyễn Quang Phúc, Phạm Doãn Mậu (2006), Tiêu chuẩn ổn định của các
điểm khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình, Tạp chí
KHKT Mỏ- Địa chất, Số 13/10-2006.
4. Trần Khánh, Phạm Doãn Mậu, Hứa Văn Vũ, Phạm Quốc Khánh (2007), Nghiên
cứu phương pháp thành lập và xử lý số liệu mạng lưới hỗn hợp GPS - Mặt đất trong
trắc địa công trình, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2005-36-37.
5. Trần Khánh, Phạm Doãn Mậu (2007), Phân tích độ ổn định lưới cơ sở thành lập
bằng công nghệ GPS trong quan trắc biến dạng công trình. Tạp chí KHKT Mỏ- Địa
chất, Số 20/10-2007.
6. Phạm Doãn Mậu (2009), Thực nghiệm quan trắc biến dạng đập thủy điện Tuyên
Quang bằng công nghệ GPS. Đề tài hỗ trợ NCS, Mã số N2009-32.
7. Phạm Doãn Mậu (2010), Thành lập và xử lý số liệu lưới GPS cơ sở trong quan
trắc chuyển dịch ngang công trình thủy điện. Đề tài hỗ trợ NCS, Mã số N2010-32.
8. Phạm Doãn Mậu (2010), Nghiên cứu thuật toán phân tích độ ổn định các mốc cơ
sở quan trắc chuyển dịch ngang công trình thủy điện đo bằng công nghệ GPS. Đề
tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà
Nội.
9. Trần Khánh, Phạm Doãn Mậu (2010), Nghiên cứu đề xuất một số g...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
PHẠM DOÃN MẬU
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS
TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN Ở VIỆT NAM
Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Mã số : 62.52.05.03
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
HÀ NỘI – 2014
Luận án tiến sỹ quan trắc biến dạng công trình thủy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án tiến sỹ quan trắc biến dạng công trình thủy điện - Người đăng: dungvan1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Luận án tiến sỹ quan trắc biến dạng công trình thủy điện 9 10 393