Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn

Được đăng lên bởi neomos10
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu
Trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã chứng kiến
những thay đổi lớn lao, đất nước ta đang dần gia nhập vào thị trường khu vực và thế
giới, thiết lập mối quan hệ quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói, đổi mới đã làm
thay đổi gần như tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong quá trình đổi
mới của đất nước, hệ thống Ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt, là kênh cơ bản
cung ứng vốn cho nền kinh tế để thực hiện các chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế, đồng
thời là đòn bẩy để thúc đẩy các chủ thể kinh tế hình thành tri thức kinh doanh trong
điều kiện mới, từ hiệu quả sử dụng nguồn vốn, lao động, nguyên vật liệu, đến tìm
kiếm thị trường và đổi mới công nghệ để phát triển.
Trong giai đoạn hiện nay, hội nhập quốc tế đã và đang trở thành yêu cầu tất
yếu đối với mỗi quốc gia trong điều kiện xu thế toàn cầu hóa mọi hoạt động thương
mại, dịch vụ. Sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, tài
chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực được mở cửa mạnh nhất. Các Ngân
hàng nước ngoài, các Tổ chức tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ có nhiều
cơ hội hơn trong việc xâm nhập thị trường Việt Nam. Làm thế nào để tồn tại và phát
triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với những đối thủ cạnh tranh
đầy tiềm lực và giàu kinh nghiệm đang là một câu hỏi lớn đặt ra cho các Ngân hàng
thương mại Việt Nam. Một câu trả lời khá đơn giản nhưng lại không dễ thực hiện
cho tất cả các NHTM Việt Nam dù là NHTM quốc doanh đến NHTM cổ phần đó là
cần phải tăng tốc, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hợp tác để có thể hội
nhập thắng lợi ngay chính trên thị trường trong nước.
Có rất nhiều phương thức khác nhau để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng
sức mạnh cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào thị trường tài chính- ngân hàng
khu vực và quốc tế, một trong những phương thức hữu hiệu đó chính là sử dụng
những chính sách Marketing (marketing mix). Marketing đã trở thành một công cụ
được ứng dụng phổ biến trong thực tiễn kinh doanh và đem lại những thành công to

1

lớn cho các ngân hàng trên thế giới. Việc tiếp thị các sản phẩm dịch vụ ngân hàng là
rất cần thiết, con đường dẫn tới sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ là
sự phục vụ tốt nhất cho lợi ích khách hàng, đây cũng là triết lý của Marketing, có
thể nói Marketing là một phương pháp quản trị hữu hiệu để thực hiện các mục tiêu
của một ngân hàng và là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành bại
trong kinh doanh của các ngân ...



 !""#$%&'()*+$,))*
"'(-..-/0"1)23454"*
!&$#6789,:-;<2.=>
9#$-?*4&.78@"*/@6
)-05=A/)190B
,"*C@D!5ED!=95>*%
0F.6:G%HB)-"!/)'">
+$,)*5(=52
I!'(.-)*J*!/&#
!-)K.-0<*&47I$
I%+)H2L'($IMN*
O;?*"* "1)$PJGI#23=?
*$*=O%H%$0>=:Q40
)<?'(+$,2R**5BI)*(=
5$,I*!*!S) -9I
&!0")**"*?T"8=?*
$I2U?6",=6$"I%V
#6=WU%X"*WU.-%WU(&4"*
&(6-?"I$,P(=545
'(S"P!O/+$,$2
34#0($=5?.6%
:II.=>'()*+$,*O;?*
))*.- ($4O"*:G%H
 O:=UYZY<[2UYJ*H
$P%H(@V%)*Y"I *
\
Luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn - Người đăng: neomos10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Luận văn 9 10 524