Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN:CẢI CÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG
****************

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

CẢI CÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMTHỰC TRẠNG  GIẢI PHÁP

Sinh viên thực hiện : Trần Thị Thuý Hằng
Lớp

: A8 - K37

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Phạm Thu Hương

HÀ NỘI – 2002

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong suốt thời kỳ đổi mới hơn 15 năm qua, các ngân hàng thương mại
Việt Nam đã thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy và không thể thiếu của
các thành phần kinh tế, có những đóng góp lớn lao trong việc thúc đẩy nền
kinh tế quốc dân phát triển toàn diện với tốc độ khá cao và ổn định. Đặc biệt
từ khi tiến hành cải cách lĩnh vực ngân hàng, hoạt động của các ngân hàng
đã có nhiều tiến bộ đáng kể.
Tuy nhiên, thực tiễn cải cách NHTM trong thời gian qua cho thấy các
hoạt động cải cách còn nhiều tồn tại, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt
giữa các Bộ, Ngành cũng như chưa có được một cơ chế chính sách đồng bộ
cho hoạt động cải cách ngân hàng. Kết quả là tuy đã giảm được số lượng các
ngân hàng hoạt động không hiệu quả và tăng vốn điều lệ nhưng tỷ lệ nợ quá
hạn tại các ngân hàng vẫn còn rất cao, hoạt động của các ngân hàng vẫn
chưa thực sự được ổn định.
Trước tình hình đó, việc nghiên cứu và tìm ra những giải pháp thiết thực
nhằm đẩy mạnh một cách có hiệu quả hơn nữa hoạt động cải cách các NHTM
đang là một nhiệm vụ cấp thiết của nhiều Bộ, Ban, Ngành... từ Trung ương
đến địa phương và các ngân hàng.
2. Mục đích và ý nghĩa của khoá luận
a. Mục đích của khoá luận
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng cải cách các NHTM Việt Nam,
khoá luận đưa ra một số định hướng phát triển chính cho giai đoạn tới, đồng
thời tìm ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cải cách NHTM ở
Việt Nam với mục tiêu xây dựng hệ thống ngân hàng phát triển ổn định, vững
mạnh và có khả năng cạnh tranh trong thời kỳ mới.
b. Nhiệm vụ của khoá luận

Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ của khoá luận là:
- Thống nhất chung về mặt lý luận.
- Phân tích, đánh giá để từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp và
kiến nghị.
c. Ý nghĩa của khoá luận
Về lý luận, khoá luận có ý nghĩa tổng hợp, thống nhất và phát triển
những vấn đề bức xúc đã, đang và sẽ tiếp tục được bàn luận, nghiên cứu.
Về mặt thực tiễn, khoá luận góp phần bàn luận các vấn đề nhằm thúc
đẩy cải cách NHTM Việt Nam trong những năm tới.
3. Phạm vi nghiên cứu
Trong khuôn khổ một bài khóa luận, do những hạn chế nhất định về thời
gian và kinh nghiệm nghiên cứu, đề tài chỉ đề cập đến những vấn đề lý luận
có liên quan đến tình hình h...
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG
KHOA KINH T NGOI THƯƠNG
****************
KHOÁ LUN TT NGHIP
CI CÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VIT NAM-
THC TRNG GII PHÁP
Sinh viên thc hin : Trn Th Thuý Hng
Lp : A8 - K37
Giáo viên hướng dn : ThS. Phm Thu Hương
NI – 2002
LUẬN VĂN:CẢI CÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN:CẢI CÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LUẬN VĂN:CẢI CÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP 9 10 225