Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn cao học hành chính công

Được đăng lên bởi hoanghs
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
C¸n vai trß rÊt quan träng, nh©n quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña
c¸ch m¹ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh: "C¸n bé lµ c¸i gèc cña mäi
c«ng viÖc", "Mu«n viÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i, ®Òu do c¸n bé tèt hoÆc kÐm"
[48, tr 269, 240].
ë níc ta, cÊp (x·, phêng, thÞ trÊn) mét trong bèn cÊp hµnh chÝnh.
CÊp cÊp thÊp nhÊt, gÇn d©n nhÊt, cÊp trùc tp chøc vËn ®éng
nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi, chñ tr¬ng, nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña
Nhµ níc, t¨ng cêng ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¸t huy quyÒn lµm c cña nh©n
d©n, huy ®éng mäi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tæ chøc cuéc sèng cña
céng ®ång d©n c. ChÝnh quyÒn cÊp thùc hiÖn qu¶n nhµ níc trªn c¸c lÜnh
vùc: ChÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, héi, an ninh, quèc phßng. §Ó chÝnh quyÒn
cÊp thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n nhµ níc mét c¸ch hiÖu lùc hiÖu qu
th× cÇn ph¶i ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc (CBCC) chÝnh quyÒn cÊp
n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc tèt. Thùc tÕ cho thÊy ë ®©u mµ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ
níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp x· tèt th× hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý cao. Ngîc
l¹i, ë ®©u n¨ng lùc qu¶n nhµ níc cña CBCC chÝnh quyÒn cÊp kh«ng
tèt th× hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n thÊp, tiÒm Èn nguy mÊt ®oµn kÕt néi bé,
mÊt d©n chñ, t×nh tr¹ng khiÕu n¹i, tè c¸o kÐo dµi, t¹o nªn ®iÓm nãng... lµm ¶nh
hëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së.
§¶ng Nhµ níc ta lu«n lu«n quan t©m chó träng ®Õn c«ng t¸c c¸n
bé, ®Æc biÖt trong thêi ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt níc, x©y dùng Nhµ níc
ph¸p quyÒn XHCN cña nh©n d©n, do nh©n d©n, nh©n d©n, c«ng t¸c n
cµng ®îc chó träng. §¶ng Nhµ níc ta ®· ban hµnh nhiÒu NghÞ quyÕt, v¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh c¸n bé nh: NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 8
Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VII, NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3, 7
Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VIII, V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng X, ®Æc biÖt
NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 5 kho¸ IX Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng "vÒ
®æi míi n©ng cao chÊt lîng thèng chÝnh trÞ ë x·, phêng, thÞ trÊn",
trong ®ã nhÊn m¹nh:
X©y dùng ®éi ngò c¸n ë n¨ng lùc tæ chøc vËn
®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng, pp luËt cña Nhµ níc,
1
Luận văn cao học hành chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn cao học hành chính công - Người đăng: hoanghs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Luận văn cao học hành chính công 9 10 711