Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn chi phí giá thành

Được đăng lên bởi Họa Mi
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD:Th.s Nguyễn Thị Hồng Vân

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội
nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững
cần phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư,
sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng năng
lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn.
Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát và phản ánh trung
thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh trong thời gian, tính đúng,
đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra được
các phương án thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm
bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong
doanh nghiệp sản xuất.
Sau bước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một số doanh nghiệp nhà nước không thích ứng
kịp thời, không có sự điều chỉnh phù hợp, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém đã dẫn
tới giải thể, phá sản. Bên cạnh đó, có rất nhiều doanh nghiệp đã biết vươn lên để
khẳng định mình và ngày càng phát triển, một trong số đó là Công ty Cổ phần Trung
Kiên với các sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý đang ngày càng một chiếm
lĩnh thị trường, gần gũi hơn với người tiêu dùng.
Sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Trung Kiên, cùng với sự hướng
dẫn của cô giáo Ths: Nguyễn Thị Hồng Vân, các Cô, Chú trong Phòng kế toán của
công ty, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty Cổ phần Trung Kiên”.

Sv:Nguyễn Thị Văn

1

Lớp CQ46/21.15

Luận văn tốt nghiệp

GVHD:Th.s Nguyễn Thị Hồng Vân

Kết cấu luận văn của em gồm 3 chương:
Chương 1: Những lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trung Kiên
Chương 3: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại công ty cổ phần Trung Kiên

Sv:Nguyễn Thị Văn

2

Lớp CQ46/21.15

Luận văn tốt nghiệp

GVHD:Th.s Nguyễn Thị Hồng Vân

CHƯƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH ...
Luận văn tốt nghiệp GVHD:Th.s Nguyễn Thị Hồng Vân
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội
nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững
cần phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư,
sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng năng
lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn.
một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi
phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát phản ánh trung
thực, kịp thời c thông tin về chi psản xuất phát sinh trong thời gian, tính đúng,
đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra được
các phương án thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm
bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả. Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất tính giá
thành sản phẩm luôn được xác định khâu trọng tâm của công tác kế toán trong
doanh nghiệp sản xuất.
Sau bước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một số doanh nghiệp nhà nước không thích ứng
kịp thời, không sự điều chỉnh phù hợp, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém đã dẫn
tới giải thể, phá sản. Bên cạnh đó, có rất nhiều doanh nghiệp đã biết vươn lên để
khẳng định mình và ngày càng phát triển, một trong số đó là Công ty Cổ phần Trung
Kiên với các sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý đang ngày càng một chiếm
lĩnh thị trường, gần gũi hơn với người tiêu dùng.
Sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Trung Kiên, cùng với sự hướng
dẫn của cô giáo Ths: Nguyễn Thị Hồng Vân, các Cô, Chú trong Phòng kế toán của
công ty, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty Cổ phần Trung Kiên”.
Sv:Nguyễn Thị Văn 1 Lớp CQ46/21.15
Luận văn chi phí giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn chi phí giá thành - Người đăng: Họa Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Luận văn chi phí giá thành 9 10 882