Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn chuyên ngành tự động hóa

Được đăng lên bởi Thanh BuiTran
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THỊ MINH THI

ĐIỀU KHIỂN MỜ TRƯỢT
CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT KHÍ NÉN

Chuyên ngành : Tự ñộng hoá.
Mã số : 60.52.60

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Mai

Phản Biện 1: PGS.TS. Nguyễn Doãn Phước

Phản Biện 2: TS. Phan Văn Hiền

Luận văn ñược bảo vệ tại hội ñồng chấm luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 07
tháng 5 năm 2011

* Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng

Đà Nẵng - Năm 2011

- Trung tâm Học liệu - Đại học Đà Nẵng.

2
MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Để ñiều khiển quá trình áp suất của lò hơi, ñiều khiển áp suất
buồng ñốt, ñiều khiển mức nước trong bình hơi, ñiều khiển ñiều hòa

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nội dung trọng tâm cần nghiên cứu như sau:
- Xây dựng mô hình ñộng học cho một ñối tượng ñiều khiển
là hệ ñiều khiển áp suất

không khí trong xe hơi, ñiều khiển quạt gió và các thiết bị y tế, … thì
việc ñiều khiển áp suất tại ñiểm ñặt bằng sự thay ñổi nhiên liệu và tỷ
lệ với lưu lượng hiện tại ñể ñáp ứng sự thay thổi của hệ thống là một
vệc hết sức cần thiết và quan trọng.
Với sự xuất hiện các phương pháp và lý thuyết ñiều khiển
hiện ñại như: ñiều khiển thích nghi, ñiều khiển bền vững, ñiều khiển
mạng neural, ñiều khiển mờ, ñiều khiển trượt, … thì việc xây dựng
các bộ ñiều khiển ñể ñiều khiển các hệ thống phức tạp là không còn
khó khăn nữa.
Vấn ñề áp dụng phương pháp mờ trượt cho hệ ñiều khiển áp
suất khí nén không phải là vấn ñề mới và tối ưu
Tuy nhiên ñiều khiển mờ trượt cho ñặc tính ñộng học rất tốt
và ñặc biệt không quá nhạy ñối với các biến ñổi của ñối tượng và với
các thiết kế với một mô hình ñối tượng không chính xác .
2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu là bình áp suất.Bình áp suất là một hệ
có tính phi tuyến cao, trạng thái bất ñịnh và bị nhiễu tác ñộng vào
làm hệ rất không ổn ñịnh. Nếu áp dụng lý thuyết ñiều khiển cổ ñiển
ñể ñiều khiển thì sẽ không ñạt ñược tính ổn ñịnh cũng như tính bền
vững cho hệ. Chính vì thế, trong luận văn này ta chọn ñối tượng
nghiên cứu là bàn áp suất ñược ñiều khiển bằng cách áp dụng một
trong những lý thuyết ñiều khiển hiện ñại ñể ñiều khiển là lý thuyết
mờ trượt.

- Nghiên cứu bài toán ñiều khiển cho hệ áp suất bằng bộ
ñiều khiển trượt.
- Nghiên cứu bài toán ñiều khiển cho hệ áp suất bộ ñiều
khiển mờ trượt.
Với sự trình bày và phân tích các vấn ñề nêu trên, tên của ñề
tài luận văn là:
“Điều khiển mờ ...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
NGUYN TH MINH THI
ĐIU KHIN M TRƯỢT
CHO H ĐIU KHIN ÁP SUT KHÍ NÉN
Chuyên ngành : T ñộng hoá.
Mã s : 60.52.60
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng - Năm 2011
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: TS. Nguyn Hoàng Mai
Phn Bin 1: PGS.TS. Nguyn Doãn Phước
Phn Bin 2: TS. Phan Văn Hin
Lun văn ñược bo v ti hi ñồng chm lun văn tt
nghip thc sĩ k thut hp ti Đại hc Đà Nng o ngày 07
tháng 5 năm 2011
* Có th tìm hiu lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đi hc Đà Nng
- Trung tâm Hc liu - Đại hc Đà Nng.
Luận văn chuyên ngành tự động hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn chuyên ngành tự động hóa - Người đăng: Thanh BuiTran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Luận văn chuyên ngành tự động hóa 9 10 916