Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn ckII

Được đăng lên bởi havung
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

2.6. S¬ ®å nghiªn cøu

BÖnh nh©n lao

Lao phæi

Lao ngoµi phæi

AFB (+), AFB (-)

T×nh h×nh bÖnh lao

X¸c ®Þnh mét sè yÕu tè liªn quan
(tuæi, giíi, nghÒ nghiÖp, häc vÊn, ®Þa d, tiÒn sö tiÕp xóc,
tiÒn sö ®iÒu trÞ lao… )

Ch¬ng 3

-2-

Dù kiÕn KÕt qu¶ nghiªn cøu
3.1. Thùc tr¹ng bÖnh lao t¹i huyÖn ThiÖu Ho¸ trong 5 n¨m (2006 –
2010)
3.1.1. TØ lÖ m¾c lao trong céng ®ång theo n¨m
B¶ng 3.1: BÖnh nh©n lao/100.000 d©n theo c¸c n¨m tÝnh theo d©n sè
N¨m

2006

2007

2008

2009

2010

Tæng

D©n sè
BN lao
TØ lÖ /100.000 d©n
AFB(+)/100.000 d©n
NhËn xÐt:
3.1.2. C¸c thÓ bÖnh lao theo n¨m
B¶ng 3.2: TØ lÖ c¸c thÓ bÖnh lao theo n¨m.
N¨m

BÖnh nh©n

Lao phæi
n
%

Lao ngoµi phæi
n
%

2006
2007
2008
2009
2010
Tæng
NhËn xÐt:

3.1.3. BiÓu hiÖn l©m sµng cña bÖnh lao
B¶ng 3.3. TØ lÖ biÓu hiÖn l©m sµng cña bÖnh lao
BiÓu hiÖn
Sèt
Ho kÐo dµi

n

%

-3-

Khã thë
MÖt mái
Ho kh¹c ®êm
Tøc ngùc
Ho ra m¸u
Næi h¹ch
Kh¸c
NhËn xÐt:
3.1.4. BiÓu hiÖn tæn th¬ng phæi trªn X quang.
B¶ng 3.4..KÕt qu¶ X quang phæi
N¨m

BÖnh nh©n

Cã tæn th¬ng
n
%

B×nh thêng
n
%

2006
2007
2008
2009
2010
Tæng
NhËn xÐt:

3.1.5. TØ lÖ xÐt nghiÖm AFB trªn bÖnh nh©n lao phæi
B¶ng 3.5. KÕt qu¶ xÐt nghiÖm AFB.
N¨m

BÖnh nh©n

AFB (+)
n

%

2006
2007
2008
2009
2010
Tæng
NhËn xÐt:
3.1.6. TØ lÖ xÐt nghiÖm HIV trªn bÖnh nh©n lao
B¶ng 3.6. XÐt nghiÖm HIV vµ kÕt qu¶

AFB (-)
n
%

-4-

XÐt

BÖnh nh©n

HIV (+)

HIV (-) hay kh«ng râ

nghiÖm
Cã XN
Kh«ng XN
Tæng
NhËn xÐt:
3.1.7. Ph¸c ®å ®iÒu trÞ bÖnh nh©n
B¶ng 3.7. TØ lÖ ph¸c ®å ®iÒu trÞ lao qua c¸c n¨m
2S(E)HRZ/6HE
N¨m

hoÆc

2SHRZE/1HRZE/

2HRZE/4HR hoÆc

5H3R3E3

2HRZ/4HR

2S(E)RHZ/4RH
2006
2007
2008
2009
2010
Tæng
NhËn xÐt:
3.1.8. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ lao
B¶ng 3.8. TØ lÖ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ lao
ThÓ lao
KÕt qu¶
Khái
Hoµn
thµnh
®iÒu trÞ
ThÊt b¹i
Bá trÞ
Tö vong
ChuyÓn
Tæng
NhËn xÐt:

Lao phæi AFB (+)
n
%

Lao phæi AFB (-)
n
%

Lao ngoµi phæi
n
%

-5-

3.1.9. BÖnh nh©n ®ång nhiÔm lao/HIV theo n¨m
B¶ng 3.9. TØ lÖ bÖnh nh©n ®ång nhiÔm lao/HIV theo n¨m
N¨m

2006
n
%

2007
n
%

2008
n
%

2009
n
%

2010
n
%

BN lao
Lao/HIV
Céng
NhËn xÐt:
3.1.10. Sè trÎ em ®îc tiªm BCG phßng lao trong ch¬ng tr×nh TCMR
B¶ng 3.10. TØ lÖ trÎ em ®îc tiªm phßng BCG theo c¸c n¨m
N¨m

Tæng sè trÎ trong

Tæng sè trÎ ®îc

diÖn tiªm phßng

tiªm BCG

%

2006
2007
2008
2009
2010
Tæng
NhËn xÐt:

3.1.11. BÖnh nh©n lao ®îc ph¸t hiÖn theo c¸c tuyÕn
B¶ng 3.11. TØ lÖ bÖnh nh©n lao ®îc ph¸t hiÖn theo c¸c tuyÕn
ThÓ lao

Lao phæi AFB

Lao phæi AFB (-)

Lao ngoµi phæi

(+)
C¸c tuyÕn
TuyÕn x·
TuyÕn huyÖn
TuyÕn tØnh
TuyÕn trun...
2.6. S¬ ®å nghiªn cøu
BÖnh nh©n lao
Lao phæi
AFB (+), AFB (-)
Lao ngoµi phæi
T×nh h×nh bÖnh lao
X¸c ®Þnh mét sè yÕu tè liªn quan
(tuæi, giíi, nghÒ nghiÖp, häc vÊn, ®Þa d, tiÒn sö tiÕp xóc,
tiÒn sö ®iÒu trÞ lao )
Ch¬ng 3
- 1 -
Luận văn ckII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn ckII - Người đăng: havung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Luận văn ckII 9 10 324