Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: hệ thống tìm kiếm thông tin xuyên ngôn ngữ việt- anh- hoa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống tìm kiếm thông tin xuyên ngôn ngữ Việt – Anh – Hoa

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................ 1
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 3
Chương 1: TỔNG QUAN ................................................................................... 5
1.1
Giới thiệu mô hình tìm kiếm thông tin (Information Retrieval): ..............5
1.2
Hệ thống tìm kiếm thông tin xuyên ngôn ngữ (CLIR):...............................9
1.2.1
Khái niệm:................................................................................................9
1.2.2
Các vấn đề của CLIR:...........................................................................10
1.3
Các hướng tiếp cận:......................................................................................11
1.3.1
Dịch máy (Machine Translation for Text Translation):....................11
1.3.2
Dựa trên từ điển đa ngữ (Multilingual Thesauri):.............................14
1.3.3
Dựa trên ngữ liệu (Corpus-based techniques):...................................22
1.4
Một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước: .................................30
1.4.1
Ở Việt Nam: ...........................................................................................30
1.4.2
Trên thế giới: .........................................................................................31
1.5
Kết luận: ........................................................................................................32

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT..................................................................... 35
2.1
Giới thiệu về MRD (Machine Readable Dictionary).................................35
2.1.1
Sơ lược lịch sử phát triển MRD trên thế giới:....................................35
2.1.2
Vai trò và cấu trúc của MRD:..............................................................39
2.1.3
Khai thác tài nguyên từ điển:...............................................................41
2.1.4
Xây dựng từ điển tự động:....................................................................42
2.1.5
Cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển MRD:........................................43
2.1.6
Một số từ điển MRD: ............................................................................43
2.2
Các phương pháp tách từ: ...........................................................................51
2.2.1
Mô hình WF...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: hệ thống tìm kiếm thông tin xuyên ngôn ngữ việt- anh- hoa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Luận văn CNTT: hệ thống tìm kiếm thông tin xuyên ngôn ngữ việt- anh- hoa 9 10 457