Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: Lấy tin từ web

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 5076 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Giáo viên hướng dẫn :
Thầy Phạm Nguyễn Cương
Thầy Nguyễn Việt Thành
Sinh viên thực hiện :
1. Nguyễn Duy Hiệp

0012038

nguyenduyhiep@yahoo.com

2. Hoàng Minh Ngọc Hải

0012545

vinajes@yahoo.com

Tháng 11/2004

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGUYỄN DUY HIỆP – HOÀNG MINH NGỌC HẢI

XÂY DỰNG TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ CÓ HỖ TRỢ
LẤY TIN TỪ CÁC WEBSITE KHÁC

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

TP. HCM, 2004

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGUYỄN DUY HIỆP
- 0012038
HOÀNG MINH NGỌC HẢI - 0012545

XÂY DỰNG TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ CÓ HỖ TRỢ
LẤY TIN TỪ CÁC WEBSITE KHÁC
LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
T.S(DEA)

PHẠM NGUYỄN CƯƠNG

NIÊN KHÓA 2000 - 2004

MỤC LỤC
1
Chương 1. TỔNG QUAN..........................................................................................11
1. VÌ SAO CHÚNG TÔI CHỌN “TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ” LÀM LUẬN
VĂN TỐT NGHIỆP ?....................................................................................11
1.1. Cách nhìn nhận về báo điện tử :..................................................................11
1.2. Sự vượt trội của báo điện tử so với báo giấy thông thường........................12
1.3. Sự thành công của các tờ báo điện tử hiện nay...........................................14
1.4. Sự gia tăng về số lượng độc giả của các báo điện tử .................................16
1.5. Mục tiêu đề tài..............................................................................................18
1.5.1 Tìm hiểu Bộ portal mã nguồn mở DotNetNuke....................................18
1.5.2 Xây dựng tòa soạn báo điện tử...............................................................18
2. LÝ DO CHỌN DOTNETNUKE LÀM NỀN TẢNG ỨNG DỤNG................19
2.1. Tính mới và tính mở của DotNetNuke........................................................19
2.2. Kiến trúc và tính đóng gói của DotNetNuke...............................................22
2.2.1 Kiến trúc của DotNetNuke....................................................................22
2.2.2 Tính đóng gói của DotNetNuke.............................................................23
2.3. Tính tiện dụng của DotNetNuke..................................................................27
2.4. Triển vọng của DotNetNuke........................................................................31
2.5. DotNetNuke và việc xây dựng một tờ báo điện tử...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giáo viên hướng dẫn :
Thầy Phạm Nguyễn Cương
Thầy Nguyễn Việt Thành
Sinh viên thực hiện :
1. Nguyễn Duy Hiệp 0012038 nguyenduyhiep@yahoo.com
2. Hoàng Minh Ngọc Hải 0012545 vinajes@yahoo.com
Tháng 11/2004
Luận văn CNTT: Lấy tin từ web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: Lấy tin từ web - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Luận văn CNTT: Lấy tin từ web 9 10 573