Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: phương pháp thêm dấu Tiếng Việt vào văn bản Tiếng Việt không dấu

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1848 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TR

NG
I H C KHOA H C T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN CÔNG NGH TRI TH C

PHAN QU C LÂN

PH

NG PHÁP THÊM D U TI NG VI T

VÀO V N B N TI NG VI T KHÔNG D U

KHOÁ LU N C

NHÂN TIN H C

TP. HCM, N M 2005

TR

NG
I H C KHOA H C T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN CÔNG NGH TRI TH C

PHAN QU C LÂN – 0112267

PH

NG PHÁP THÊM D U TI NG VI T

VÀO V N B N TI NG VI T KHÔNG D U

KHOÁ LU N C

NHÂN TIN H C

GIÁO VIÊN H

NG D N

Th.S PH M PH M TUY T TRINH

NIÊN KHÓA 2001 – 2005

1

ic m n
i
ti p h

u tiên, em xin chân thành c m n cô Ph m Ph m Tuy t Trinh, cô ã tr c

ng d n và t o

u ki n cho em nghiên c u và hoàn thành lu n v n này.

Em c ng xin chân thành c m n th y

inh

n, th y ã h tr , giúp

em r t

nhi u trong quá trình th c hi n. Và em c ng xin c m n t t c các th y cô trong khoa
Công ngh thông tin ã t n tình ch b o và giúp
trong tr

em trong su t quá trình h c t p

ng.

Con xin chân thành c m n ba m , ông bà, anh em và ng
ãt om i

u ki n t t nh t cho con h c t p và

i thân trong gia ình

ng viên, khích l con trong quá trình

th c hi n lu n v n.
Và cu i cùng, tôi xin g i l i c m n
Sinh, b n Kh

ng …, nh ng ng

n t t c b n bè,

c bi t là anh Toàn, b n

i ã h tr và giúp tôi hoàn thi n lu n v n này.

c dù em ã c g ng hoàn thành lu n v n trong ph m vi và kh n ng cho phép
nh ng ch c ch n s không tránh kh i nh ng thi u sót. Em kính mong nh n

cs

m thông và t n tình ch b o c a quý Th y Cô và các b n.

TP. H Chí Minh, tháng 7 n m 2005
Phan Qu c Lân – 0112267

2

NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H

NG D N

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: phương pháp thêm dấu Tiếng Việt vào văn bản Tiếng Việt không dấu - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Luận văn CNTT: phương pháp thêm dấu Tiếng Việt vào văn bản Tiếng Việt không dấu 9 10 874