Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: tìm hiểu các kĩ thuật áp dụng cho bài toán nhãn đăng kí từ n

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2316 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐINH BÁ THẮNG – ĐẶNG BÁC VĂN

TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT
ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN
NHẬN DẠNG KÝ HIỆU NGƯỜI CÂM

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

TP.HCM, NĂM 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐINH BÁ THẮNG – 0112446
ĐẶNG BÁC VĂN – 0112454

TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT
ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN
NHẬN DẠNG KÝ HIỆU NGƯỜI CÂM

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
T.S DƯƠNG ANH ĐỨC
Th.S NGUYỄN TRI TUẤN

NIÊN KHÓA 2001 - 2005

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: tìm hiểu các kĩ thuật áp dụng cho bài toán nhãn đăng kí từ n - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Luận văn CNTT: tìm hiểu các kĩ thuật áp dụng cho bài toán nhãn đăng kí từ n 9 10 44