Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 1966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

LÊ VĂN VINH - PHAN NGUYỆT MINH

NGHIÊN CỨU
VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY

KHOÁ LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

TP. HCM, 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

LÊ VĂN VINH

- 0112123

PHAN NGUYỆT MINH - 0112269

NGHIÊN CỨU
VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG

NIÊN KHÓA 2001 - 2005

LÔØI CAÙM ÔN
Chuùng em xin chaân thaønh caùm ôn Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin,
tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TpHCM ñaõ taïo ñieàu kieän toát
cho chuùng em thöïc hieän ñeà taøi luaän vaên toát nghieäp naøy.
Chuùng em xin chaân thaønh caùm ôn thaày Nguyeãn Taán Traàn Minh
Khang ñaõ taän tình höôùng daãn, chæ baûo chuùng em trong suoát thôøi
gian thöïc hieän ñeà taøi.
Chuùng em xin chaân thaønh caùm ôn quyù thaày coâ trong Khoa ñaõ
taän tình giaûng daïy, trang bò cho chuùng em nhöõng kieán thöùc quyù baùu
trong nhöõng naêm hoïc vöøa qua.
Chuùng con xin noùi leân loøng bieát ôn saâu saéc ñoái vôùi oâng baø,
cha meï ñaõ chaêm soùc, nuoâi daïy chuùng con thaønh ngöôøi.
Xin chaân thaønh caùm ôn caùc anh chò vaø baïn beø ñaõ uûng hoä,
giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân chuùng em trong thôøi gian hoïc taäp vaø
nghieân cöùu.
Maëc duø chuùng em ñaõ coá gaéng hoaøn thaønh luaän vaên trong
phaïm vi vaø khaû naêng cho pheùp nhöng chaéc chaén seõ khoâng traùnh
khoûi nhöõng thieáu soùt. Chuùng em kính mong nhaän ñöôïc söï caûm
thoâng vaø taän tình chæ baûo cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn.
Sinh vieân thöïc hieän,
Leâ Vaên Vinh & Phan Nguyeät Minh
07/2005

Lời mở đầu

Ngày nay, sự bùng nổ thông tin toàn cầu đi kèm với sự phát triển của các
phương tiện thông tin liên lạc. Do đó nhu cầu cập nhật, trao đổi thông tin là không
thể thiếu đối với mỗi người. Để đáp ứng nhu cầu đó, hàng loạt hệ thống mạng đã ra
đời như LAN, WAN, sau đó là các mạng không dây như hiện nay. Với sự xuất hiện
các thiết bị hỗ trợ liên lạc vô tuyến như PDA, Pocket PC, Smart phone, mạng không
dây cũng không ngừng phát triển. Hàng loạt chuẩn mạng không dây được ra đời, từ
các chuẩn thuộc thế hệ 2G, 3G của điện thoại di động, đến các chuẩn IrDA,
OpenAir, BlueTooth, và các chuẩn của Wireless LAN như IEEE 802.11,
HiperLAN.
Đề tài “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên mạng không dây” được xây
dựng nhằm mục tiêu nghiên cứu về mạng không dây, đặc biệt là Wireless LAN.
Trên cơ sở đó, chúng em xây dựng ứng dụng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Luận văn CNTT: tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung 9 10 49