Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: ứng dụng phần mềm mã nguồn mở hệ quản trị csdl hướng đối tượng

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 2315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TR

NG

I H C KHOA H C T

NHIÊN

KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN CÔNG NGH PH N M M
e&f

NGUY N TH LÝ - NGUY N SAO K

NG D NG PH N M M MÃ NGU N M H QU N
TR C S D
XÂY D NG

LI U H

NG

IT

NG PERST

NG D NG QU N LÝ H TH NG

THÔNG TIN

A LÝ THÀNH PH HCM

KHÓA LU N C

NHÂN TIN H C

TpHCM, 2005

TR

NG
I H C KHOA H C T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN CÔNG NGH PH N M M
e&f

NGUY N TH LÝ - 0112187
NGUY N SAO K - 0112186

NG D NG PH N M M MÃ NGU N M H QU N
TR C S D
XÂY D NG

LI U H

NG

IT

NG PERST

NG D NG QU N LÝ H TH NG

THÔNG TIN

A LÝ THÀNH PH HCM

KHÓA LU N C

NHÂN TIN H C

GIÁO VIÊN H NG D N
Th.s NGUY N MINH NAM

NIÊN KHOÁ 2001-2005

-2-

IC M N
Chúng em chân thành cám n Khoa Công ngh Thông tin, tr
Khoa h c T nhiên t o

u ki n cho chúng em th c hi n

ng

ih c

tài lu n v n t t

nghi p này.
Chúng em chân thành cám n th y Nguy n Minh Nam ã t n tình h
n, ch b o chúng em trong su t th i gian th c hi n

ng

tài.

Chúng em chân thành cám n quý th y cô trong khoa ã t n tình gi ng
y, trang b cho chúng em nh ng ki n th c quý báu trong nh ng n m h c
a qua.
Chúng con xin nói lên lòng bi t n sâu s c
ã ch m sóc, nuôi d y chúng con thành ng

i v i cha m , nh ng ng
i và luôn

i

ng viên tinh th n

cho chúng con.
Và c ng chân thành cám n các anh ch và b n bè ã ng h , giúp
i ki n th c, kinh nghi m và

, trao

ng viên chúng em trong th i gian h c t p và

nghiên c u.
c dù chúng em ã c g ng hoàn thành lu n v n trong ph m vi và kh
ng cho phép nh ng ch c ch n s không tránh kh i nh ng sai sót. Chúng
em kính mong nh n

c s c m thông và t n tình ch b o c a quý th y cô

và các b n.

Tp.H Chí Minh, tháng 7 n m 2005
Nguy n Th Lý – 0112187
Nguy n Sao K - 0112186

-3-

TÓM T T LU N V N
Lu n v n
Ch

ng 1: Gi i thi u t m quan tr ng, m c tiêu, ph m vi c a

thuy t và h
Ch

c t ch c thành các ph n chính nh sau:
tài, các c s lý

ng ti p c n.

ng 2: Cách t ch c c s d li u h

ng

it

ng PERST và nh ng so

sánh v i các cách t ch c c s d li u quan h và các h c s d li u h
it
Ch
các
Ch

ng

ng khác.
ng 3: Gi i thi u v mô hình Topology: nêu lên nh ng khái ni m c b n,
it

ng trong Topology và các c p Topology.

ng 4: Gi i thi u v GIS: gi i thi u t ng quan v GIS, các gi i pháp và ng

ng v GIS và ng d ng GIS trên PocketPC
Ch

ng 5: Gi i thi u v chu n OpenGIS

Ch

ng 6: T ng quan v PocketPC: Các v n

và gi i pháp trên thi t b . Tình

tr ng b nh , t o c s d li u và ng d ng b n
Ch

ng 7:

ng d ng b n

Ch

ng 8: K t lu n, ánh giá và h

Ch

ng 9: Nh ng tài li u tham kh o khi th c hi n

Ch

ng 10:Nêu nh ng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: ứng dụng phần mềm mã nguồn mở hệ quản trị csdl hướng đối tượng - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Luận văn CNTT: ứng dụng phần mềm mã nguồn mở hệ quản trị csdl hướng đối tượng 9 10 460