Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Đề tài: Chuyên đề xuất khẩu cà

Được đăng lên bởi nguyenloan91bp
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
z

Chuyên đề kinh tế



Luận văn
Đề tài: Chuyên đề xuất khẩu cà

phê Việt Nam

Chuyên đề kinh tế

MỤC LỤC
Tiêu đề

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................. 3
2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................ 4
2.1 Mục tiêu chung .............................................................................. 4
2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................. 4
3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 4
3.1 Phương pháp thu thập số liệu....................................................... 4
3.2 Phương pháp phân tích ................................................................ 4
4. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 4
4.1 Phạm vi không gian ...................................................................... 4
4.2 Phạm vi thời gian .......................................................................... 4
4.3 Đối tượng nghiên cứu.................................................................... 4
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở lý luận và sơ lược tình hình sản xuất, chế biến cà phê ở
Việt Nam ........................................................................................................ 5
1.Cơ sở lý luận và vai trò cây cà phê đối với nền kinh tế xã hội ....... 5
1.1 Cơ sở lý luận về cà phê ............................................................ 5
1.2 Vai trò của cây cà phê đối với nền kinh tế xã hội .................. 6
2. Quá trình phát triển cây cà phê ở Việt Nam ................................. 6
3. Vấn đề chế biến cà phê từ khi gia nhập WTO cho đến nay. ......... 7
Chương 2: Phân tích tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam sang các nước
và các nhân tố ảnh hưởng ............................................................................. 9
1. Tiềm năng phát triển của ngành ................................................... 9
2. Tình hình xuất khẩu cà phê những năm vừa qua ........................ 9
2.1 Kim ngạnh xuất khẩu ............................................................. 9
2.2 Giá cả ..................................................................................... 11
3. Thuận lợi và khó khăn của ngành cà phê Viết Nam .................. 12
3.1 Thuận lợi ..........................................................................
Chuyên đề kinh tế
z

Luậnn
Đ
Đ
t
t
à
à
i
i
:
:
C
C
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n
đ
đ
x
x
u
u
t
t
k
k
h
h
u
u
c
c
à
à
p
p
h
h
ê
ê
V
V
i
i
t
t
N
N
a
a
m
m
Luận văn Đề tài: Chuyên đề xuất khẩu cà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Đề tài: Chuyên đề xuất khẩu cà - Người đăng: nguyenloan91bp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn Đề tài: Chuyên đề xuất khẩu cà 9 10 410