Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn đề tài khoa học

Được đăng lên bởi hanhhvct
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ
--
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA HỌC VIÊN
thùc tr¹ng vµ giI ph¸p n©ng cao n¨ng lùc
nghiªn cøu c¸c t¸c phÈm kinh ®iÓn chñ nghÜa
m¸c lªnin cña
häc viªn s ph¹m ë häc viÖn chÝnh trÞ hiÖn nay
Chủ nhiệm đề tài: Thượng úy Quách Đình Hợi
Luận văn đề tài khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn đề tài khoa học - Người đăng: hanhhvct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Luận văn đề tài khoa học 9 10 753