Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Điều khiển từ xa quạt bằng tia hồng ngoại

Được đăng lên bởi leminhthanhth
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3148 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
--o0o--

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI:

ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA QUAÏT BAÈNG
TIA HOÀNG NGOAÏI

Sinh vieân thöïc hieän : HUYØNH NGOÏC DUÕNG
Lôùp
: 95KÑÑ
Caùn boä höôùng daãn : NGUYEÃN PHÖÔNG QUANG

THAÙNG 02/2000
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM

ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC

KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN
TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân sinh vieân : HUYØNH NGOÏC DUÕNG
Lôùp : 95KÑÑ
Ngaønh : ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
1. Teân ñeà taøi:

ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA QUAÏT BAÈNG TIA HOÀNG NGOAÏI
2. Caùc soá lieäu ban ñaàu
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh tính toaùn
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
--o0o--
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI:
ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA QUAÏT BAÈNG
TIA HOÀNG NGOAÏI
Sinh vieân thöïc hieän : HUYØNH NGOÏC DUÕNG
Lôùp : 95KÑÑ
Caùn boä höôùng daãn : NGUYEÃN PHÖÔNG QUANG
THAÙNG 02/2000
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Luận văn: Điều khiển từ xa quạt bằng tia hồng ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Điều khiển từ xa quạt bằng tia hồng ngoại - Người đăng: leminhthanhth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Luận văn: Điều khiển từ xa quạt bằng tia hồng ngoại 9 10 577