Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn : Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
--------------------------

TRẦN NGỌC MINH

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội- 2011

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
------------------------

TRẦN NGỌC MINH

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mã số: 60 34 20

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :
PGS. TS. NGUYỄN THỊ MÙI

Hà Nội- 2011

MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ CÁI VIẾT TẮT .............................................. i
DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................... ii
LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............................................................................. 5
1.1KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG
TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................................. 5
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại............................. 5
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại........................ 5
1.1.3. Lợi ích của cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại ........................... 8
1.2. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI...................................................................................................... 9
1.2.1. Căn cứ vào mục đích vay ............................................................................. 10
1.2.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả................................................................. 14
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................................................... 16
1.3.1. Nhân tố khách quan ...................................................................................... 16
1.3.2. Nhân tố chủ quan ......................................................................................... 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH SỞ
GIAO DỊCH 1- NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VI...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
--------------------------
TRẦN NGỌC MINH
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Hà Nội- 2011
Luận văn : Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn : Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Luận văn : Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam 9 10 662