Ktl-icon-tai-lieu

luận văn:hệ thống báo trộm bằng hồng ngoại dùng vi xử lý

Được đăng lên bởi chienbinhbongdem2
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA

KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC

HEÄ THOÁNG BAÙO TROÄM BAÈNG HOÀNG NGOAÏI
DUØNG VI XÖÛ LYÙ

SVTH:
MSSV:
CBHD: Th.S HOÀ TRUNG MYÕ
BOÄ MOÂN: ÑIEÄN TÖÛ

TP Hoà Chí Minh, 06/2007

LÔØI CAÛM ÔN
Trong suoát khoùa hoïc (2002 - 2007) taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP.HCM,
vôùi söï giuùp ñôõ cuûa quùy thaày coâ vaø giaùo vieân höôùng daãn veà moïi maët töø nhieàu phía
vaø nhaát laø trong thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi, neân ñeà taøi ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng
thôøi gian qui ñònh. Em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán :
Boä moân Ñieän töû cuøng taát caû quùy thaày coâ trong Khoa Ñieän – Ñieän töû ñaõ giaûng
daïy nhöõng kieán thöùc chuyeân moân laøm cô sôû ñeå thöïc hieän toát luaän vaên toát nghieäp vaø
ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em hoaøn taát khoùa hoïc.
Ñaëc bieät, Th.s. Hoà Trung Myõ – giaùo vieân höôùng daãn ñeà taøi ñaõ nhieät tình
giuùp ñôõ vaø cho em nhöõng lôøi chæ daïy quùy baùu, giuùp em ñònh höôùng toát trong khi
thöïc hieän luaän vaên.
Taát caû baïn beø ñaõ giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân trong suoát quaù trình laøm luaän vaên toát
nghieäp.
Tuy nhieân, thôøi gian laøm luaän vaên coù haïn neân quyeån luaän vaên khoâng traùnh
khoûi nhöõng thieáu soùt raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa quùy thaày coâ vaø caùc baïn.

Bản quyền thuộc về Goccay.vn

i

TOÙM TAÉT
Heä thoáng baùo troäm baèng hoàng ngoaïi duøng Vi xöû lyù laø moät heä thoáng khaù hoaøn
chænh vôùi caùc chöùc naêng sau:
1. Phaùt hieän troäm ñoät nhaäp
Ñöôïc thieát keá vôùi 5 caëp thu phaùt hoàng ngoaïi coù caùc taàn soá khaùc nhau. Khi
chöa coù troäm ñoät nhaäp che phaàn thu phaùt thì ñeøn baùo doø ñuùng taàn soá phaùt ôû phaàn
thu seõ saùng vaø caáp tín hieäu möùc 1 cho phaàn vi xöû lyù thoâng qua board 4N35 vì ñieän
aùp caáp töø phaàn thu lôùn hôn 5V.
Khi coù troäm ñoät nhaäp che khuaát moät trong caùc caëp thu phaùt hoaëc che 2 caëp, 3
caëp, 4 caëp, 5 caëp thì led baùo phaàn thu ôû caùc vò trí seõ taét vaø caáp möùc ñieän aùp thaáp
(möùc 0) vaøo vi xöû lyù thoâng qua board 4N35.
2. Xöû lyù xuaát tín hieäu baùo ñoäng vaø hieån thò vò trí xuaát hieän troäm
Khi coù caùc tín hieäu töø phaàn thu taùc ñoäng vaøo, caùc tín hieäu naøy seõ laàn löôït ñöôïc
ñöa vaøo caùc chaân töø P1.0 – P1.4 cuûa vi ñieàu khieån baùo cho vi ñieàu khieån bieát laø coù
troäm ñoät nhaäp. Luùc naøy vi ñieàu khieån seõ ra leänh cho chaân P1.7 leân möùc 1 ñeå taùc
ñoäng qua transistor ñoùng relay baùo chuoâng vaø ñoàng t...
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
HEÄ THOÁNG BAÙO TROÄM BAÈNG HOÀNG NGOAÏI
DUØNG VI XÖÛ LYÙ
SVTH:
MSSV:
CBHD: Th.S HOÀ TRUNG MYÕ
BOÄ MOÂN: ÑIEÄN TÖÛ
TP Hoà Chí Minh, 06/2007
luận văn:hệ thống báo trộm bằng hồng ngoại dùng vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn:hệ thống báo trộm bằng hồng ngoại dùng vi xử lý - Người đăng: chienbinhbongdem2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
luận văn:hệ thống báo trộm bằng hồng ngoại dùng vi xử lý 9 10 408