Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn : Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc

Được đăng lên bởi yenkdt
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN VĂN:

Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc
(1941 - 1954)

Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài
Từ thập kỷ sáu mươi đến nay, khối lượng lớn công trình nghiên cứu về Chủ tịch
Hồ Chí Minh lần lượt được công bố ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc tìm hiểu sự nghiệp
cách mạng, đặc biệt là tình cảm của Người với đồng bào Việt Bắc chưa thể xem là đã đầy
đủ. Bởi vì, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa
lớn, thì việc nghiên cứu, học tập công lao, sự nghiệp, tư tưởng của Người là việc làm
thường xuyên, liên tục của nhiều thế hệ.
Chiến khu Việt Bắc, cái nôi của cách mạng Việt Nam với những địa danh như:
Pác Bó, Tân Trào, Tỉn Keo, Quảng Nạp, Đèo Đe, Núi Hồng... gắn liền với những năm
tháng sống, chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đi vào những trang sử vẻ vang của
dân tộc. Việt Bắc, núi sông và con người, địa lợi và nhân hòa, đã tạo nên thế đứng ban
đầu cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước mà nòng cốt là phong trào cứu quốc
của đồng bào các dân tộc để tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi trên
phạm vi toàn quốc. Trong cuộc kháng chiến 9 năm, chính nơi đây không chỉ là Tổng
hành dinh của Bộ chỉ huy tối cao, mà còn trở thành chiến lũy có "Rừng che bộ đội, rừng
vây quân thù" ngày càng vững chắc để tiến tới chiến thắng Điện Biên, chấn động địa cầu.
Đồng bào các dân tộc Việt Bắc giàu lòng yêu nước, giàu truyền thống cách
mạng, hăng say lao động sản xuất, có tinh thần chịu đựng gian khổ, giúp đỡ, chăm sóc
cán bộ hoạt động cách mạng như người thân trong gia đình, tin tưởng tuyệt đối vào sự
lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng
Việt Nam, dành tình cảm sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối vào sự giúp đỡ che chở của các
dân tộc Việt Bắc. Người phát huy sức mạnh tổng hợp của "nhân hòa" Việt Bắc vào cuộc
Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp xâm lược. Tìm
hiểu mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Việt Bắc trong cách
mạng và trong kháng chiến chống thực dân Pháp là một nhiệm vụ cần thiết không chỉ đắp
bồi lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn có ý nghĩa lâu dài trong
tương lai.
Là một giáo viên lịch sử, đang giảng dạy trên thủ phủ Việt Bắc năm xưa - tôi

thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu và giáo dục cho thế hệ trẻ những di sản quý báu
của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Việt Bắc, góp phần thiết thực vào sự
thành công cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của
Trung ương Đảng ph...
LUẬN VĂN:
Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc
(1941 - 1954)
Mở đầu
Luận văn : Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn : Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc - Người đăng: yenkdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Luận văn : Hồ Chí Minh với đồng bào Việt Bắc 9 10 464