Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo

Được đăng lên bởi nguyen-yen
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 6842 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Luận văn
Hoàn thiện công tác tuyển
dụng nhân lực tại Công ty
Cổ đầu tư phát triển nhà
Gia Bảo

i

MỤC LỤC
11. Sơ đồ: 1.1 Sơ đồ bộ máy.
iv
LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN 1
2
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA
BẢO VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC
2
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
2
Sơ đồ: 1.1 Sơ đồ bộ máy
3
3
* Bộ máy đảm nhận công tác quản trị nhân lực
7
- Chức năng, nhiệm vụ:
8
- Mối quan hệ với các bộ phận khác:
8
- Công nghệ hỗ trợ:
8
* Cách thức tổ chức các nghiệp vụ liên quan đến công tác QTNL.....................9
- Tổ chức công tác quản trị nhân lực:
9
Xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh trở thành Công ty
hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình và thực hiện các dự án
cải tạo chung cư cũ tại Việt Nam. Lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho sự
phát triển bền vững. Nắm bắt cơ hội đa dạng hoá ngành nghề tạo sự phát
triển bền vững cho doanh thu và lợi nhuận.
15
PHẦN 2
17
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO..................................17
* Lập kế hoạch tuyển mộ:
22
* Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ
22
* Xác định thời gian tuyển mộ và nơi tuyển mộ
23
* Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn
24
* Sàng lọc đơn xin việc
25
* Phỏng vấn xin việc
25
* Phỏng vấn của người lãnh đạo trực tiếp:
25
* Thẩm tra các thông tin thu được trong qúa trình tuyển chọn: .....................25
* Ra quyết định tuyển chọn:
25
Chương 2
29
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO
29
* Các phương pháp sử dụng đối với nguồn nội bộ:...........................................38
*Các phương pháp thu hút ứng cử viên từ nguồn bên ngoài:...........................39
2.2.3.2. Những tồn tại trong công tác tuyển dụng 47
Chương 3
49
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO
49
KẾT LUẬN
62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
63
ii

PHỤ LỤC

64

iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
1. Bảng 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
2. Bảng 1.2: Bảng thể hiện quy mô và trình độ nhân lực đảm nhiệm công
tác QTNL tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo.
3. Bảng 1.3: Bảng thể hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên
TCHC
4. Bảng 2.1 Số lượng lao động cũng tăng lên nhanh chóng:
5. Bảng 2.2. Nguồn tuyển dụng của công ty trong giai đoạn 2010 - 2012
6. Bảng 2.3: Kết quả tuyển dụng lao động của công ty thông qua nguồn
tuyển dụng giai đoạn 2010 - 2012
7. Bảng 2.4: Kết quả tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ dự tuy...
Luận văn
Hoàn thiện công tác tuyển
dụng nhân lực tại Công ty
Cổ đầu tư phát triển nhà
Gia Bảo
i
Luận văn Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo - Người đăng: nguyen-yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Luận văn Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo 9 10 939