Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty phân bón miền nam

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 5111 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH
TÊ TP. Hổ CHÍ MINH

NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN

HOÀN THIỆN Dự TOÁN NGÂN SÁCH
TẠI • • • CÔNG TY PHÂN BÓN MlỂN NAM

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN-KlỂM TOÁN MÃ SỐ: 60.34.30

LUẬN VĂN THẠC Sĩ KINH TÊ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HUỲNH ĐỨC LỘNG

Thành phô Hồ Chí Minh - Năm 2008

MỤC LỤC

Trang
T
ra

2

n
g
bì
a
T
ra
n
g
p
h
ụ
bì
a
L
ời
ca
m
đ
o
a
n
M
ụ
c
lụ
c
Danh mục các
chữ viết tắt
Lời mở đầu
1.3

3

1.3.1

Mục đích nghiên cứu công tác dự toán ngân sách tại Công

ty Phân Bón

3.1
3.1.1

Các nguyên tắc cần tuân thủ khi hoàn thiện dự toán ngân

Tài liệu tham khảo
Danh mục
các phụ
lục Phụ lục
chương 2
Phụ lục
chương 3
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BHXH
BHYT

Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế

CP NLVTT

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

CPNCTT

Chi phí nhân công trực tiếp

CPSXC

Chi phí sản xuất chung

CP BH & QLDN

Chi phí bán hàng và Quản lý doanh nghiệp

CĐKT

Cân đối kế toán

ĐT và XD

Đầu tư và Xây dựng

GTGT

Giá trị gia tăng

HTK

Hàng tồn kho

KQKD

Kết quả kinh doanh

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

NVL

Nguyên vật liệu

NCTT

Nhân công trực tiếp

4

QLSX

Quản lý sản xuất

sxc

Sản xuất chung

SP

Sản phẩm

sx

Sản xuất

TSCĐ

Tài sản cố định

QLDN

Quản lý doanh nghiệp

XN

Xí nghiệp

DANH MỤC CÁC PHỤ
LỤC Phụ lục Chương 2:
Phụ lục 2.1: Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2007
Phụ lục 2.2: Kế hoạch Tổng giá trị sản xuất năm 2007
Phụ lục 2.3: Kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố năm 2007
Phụ lục 2.4: Kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2007
Phụ lục 2.5: Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007
Phụ lục 2.6: Kế hoạch khấu hao tài sản cố định năm 2007.
Phụ lục 2.7: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2007
Phụ lục 2.8: Kế hoạch lao động tiền lương năm 2007
Phụ lục 2.9: Kế hoạch khoa học công nghệ và môi trường năm 2007
Phụ lục 2.10: Kế hoạch chi tiết sản xuất, tiêu thụ và kết quả tài chính năm
2007
Phụ lục 2.11: Tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 Phụ lục
Chương 3:
Phụ lục 3.1 a: Dự toán tiêu thụ sản phẩm (Phần I.A)
Phụ lục 3.1 b: Dự toán tiêu thụ sản phẩm (Phần I.B)
Phụ lục 3.1 c: Dự toán thu tiền Phụ lục 3.2 a: Dự toán sản xuất
Phụ lục 3.2 b: Bảng phân bổ sản lượng sản xuất cho các xí nghiệp

5

Phụ lục 3.3 a:.Bảng định mức nguyên vật liệu trực tiếp
Phụ lục 3.3 b: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Phụ lục 3.3 c: Dự toán thanh toán tiền mua nguyên vật liệu
Phụ lục 3.4 a: Bảng phân chi phí nhân công
Phụ lục 3.4 b: Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
Phụ lục 3.5 a: Bảng định mức chi phí sản xuất chung
Phụ lục 3.5.b: Dự toán chi p...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH
TÊ TP. Hổ CHÍ MINH
NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN
HOÀN THIỆN Dự TOÁN NGÂN SÁCH
TẠI • • • CÔNG TY PHÂN BÓN MlỂN NAM
CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN-KlỂM TOÁN MÃ SỐ: 60.34.30
LUẬN VĂN THẠC Sĩ KINH TÊ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HUỲNH ĐỨC LỘNG
Thành phô H Chí Minh - Năm 2008
MỤC LỤC
Trang
T
ra
1
Luận văn Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty phân bón miền nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty phân bón miền nam - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Luận văn Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty phân bón miền nam 9 10 772